Radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih te drugih poslova i zadataka, neophodnih za ostvarivanje misije i djelatnosti Udruge oformljena je Stručna služba koju čine: Izvršna direktorica, rukovoditelj ureda, voditelji/administratori projekata i voditelji podružnica.

ZVJEZDANA DELIĆ, izvršna direktorica

Magistra socijalnog rada. Svoju profesionalnu karijeru započela je u CeDePe-u 1993. godine na radnom mjestu socijalne radnice. Od 2010. godine, odlukom Skupštine imenovana je kao stručna tajnica te je, zajedno s Predsjednikom i Dopredsjednikom udruge, ovlaštena osoba za zastupanje. Danas organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Udruge, donosi odluke u okviru djelokruga rada Udruge, daje neposredne smjernice Predsjedniku udruge, izvršava odluke tijela Udruge (Skupštine i UO), odgovorna je za zakonitost poslovanja, organizaciju rada, imenuje i zapošljava radnike u Udruzi uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, izdaje naloge radnicima ili grupama radnika za izvršenje određenih zadataka ili poslova, sudjeluje u radu tijela upravljanja, predlaže izradu nacrta općih akata Udruge, organizira i neposredno sudjeluje u njihovom kreiranju, surađuje s voditeljem ureda u pripremi i provedbi lokalnih, nacionalnih i EU projekata, obavlja organizacijske, upravne i stručne poslove unutar Stručne službe, a osobito one kojima se osiguravaju formalne pretpostavke za provedbu planova i programa iz domene socijalnih usluga, standarda kvalitete, deinstitucionalizacije i razvoja partnerstva, surađuje s voditeljima projekta i voditeljima usluga u svrhu razmjene informacija i usklađenosti aktivnosti s operativnim, odnosno Strateškim planom udruge.

Članica je Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba i Povjerenstva Grada Zagreba za OSI (područje: Obitelj i život u zajednici, područje: Socijalna skrb).

JOSIP KOŠTAN, rukovoditelj ureda

Ekonomist. Krajem 2012. godine, svoj rad u udruzi započinje kao volonter u Glavnom uredu. Upoznaje se s radom ureda te sudjeluje u administrativnim poslovima te poslovima vezanim uz pisanje te provedbu lokalnih, nacionalnih i EU projekata. Danas obavlja poslove voditelja ureda: obavlja organizacijske, upravne i stručne poslove unutar Stručne službe, a osobito one kojima se osiguravaju formalne pretpostavke za provedbu planova i programa iz domene socijalnih usluga, standarda kvalitete, deinstitucionalizacije i razvoja partnerstva, obavlja stručne poslove za glavni ured i tijela upravljanja te sudjeluje u izradi akata, programa, izvješća i dr. u suradnji sa stručnim tajnikom, sudjeluje u prikupljanju i obradi podataka i drugih materijala za potrebe stručne službe, priprema podatke za izvješća o radu, financijske i druge izvještaje i analize po zahtjevu stručnog tajnika za sjednice tijela upravljanja, sudjeluje u pripremi izvješća o rezultatima rada i poslovanja Udruge, obavlja  istraživanja o objavljenim natječajima, javnim pozivima i drugih programa financiranja organizacija civilnog društva, priprema sažetke idejnih prijedloga programa/projekata za stručnog tajnika te sudjeluje u njihovom razmatranju na sjednicama upravnih tijela, izrađuje nacrte izvješća, informacija i drugih analitičko-normativnih materijala, održavanja sjednica upravnih radnih tijela te izrađuje stajališta i akte donesenih na tim tijelima, surađuje s voditeljima projekta i voditeljima usluga u svrhu razmjene informacija i usklađenosti aktivnosti s operativnim, odnosno Strateškim planom udruge.

DRAGANA VELDIĆ ŠARIĆ, voditeljica Poludnevnog boravka

Magistra edukacijske rehabilitacije. Nakon završene Jezične gimnazije u Šibeniku upisuje preddiplomski studij rehabilitacije na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu ( smjer rehabilitacija), gdje 2012. godine diplomira na smjeru Inkluzivne edukacije i rehabilitacije. Za cijelo vrijeme fakultetskog obrazovanja, zaposlena je kao poslovna tajnica u privatnoj firmi, gdje stječe organizacijske vještine  i sklonost timskom radu. U to vrijeme volontira na dva Festivala jednakih mogućnosti, Domu za nezbrinutu djecu te u različitim udrugama za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama gdje se educira za različite tehnike grupnog rada s odraslim osobama s invaliditetom, kao i različite kreativne tehnike rada. Odmah nakon diplomiranja radila je u OŠ Nad lipom kao učitelj rehabilitator – nastava u kući.

Od listopada 2012. zaposlena je kao voditeljica Poludnevnog boravka u CeDePe-u Zagreb (Podružnica Sloboština) gdje organizira rad i vodi cjelokupnu dokumentaciju poludnevnog boravka i kao rehabilitator u individualnom i grupnom radu s korisnicima i Ljetnoj školi. Na edukaciji u sklopu projekta ”Volontiranje- prilika za nove kompetencije” stekla je potrebne vještine za menadžment volontera i uključivanje osoba s invaliditetom u svijet volontiranja.

MARIJA GODO, radna terapeutkinja

Završila je srednju Medicinsku i kemijsku školu u Šibeniku za smjer fizioterapeutske tehničarke. U travnju 2008. godine diplomirala je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te stekla zvanje prvostupnice (baccalaurea) radne terapije. Stečeno je znanje dalje razvijala kroz brojne tečajeve, radionice i stručne skupove, od kojih se izdvajaju: „Bobath koncept“, „MarteMeo“, Pristupačno stanovanje – Uvod u ergonomsku prilagodbu stambenog prostora“, „Radno-terapijska procjena i intervencija kod hranjenja, jedenja i gutanja“, kao i tečaj i različite radionice iz područja Augmentativne i alternativne komunikacije i asistivne tehnologije.

Za vrijeme fakultetskog obrazovanja radila je kao asistent u nastavi djece s teškoćama u razvoju u redovnome obrazovnom programu. Pripravnički staž odradila je u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak u kojoj je poslije pripravništva ostala na zamjeni na Odjelu senzoričke integracije do lipnja 2010. godine.

Od listopada 2010. godine radi u Društvu osoba s cerebralnom i dječjom paralizom – CeDePe Zagreb kao radni terapeut u individualnom i grupnom radu s korisnicima. Sudjeluje u provedbi različitih programa kao što su Program razvoja sposobnosti djece s motoričkim teškoćama, projekt Malim koracima do prave integracije (koji je uključivao pružanje usluge radnog terapeuta u DV Potočnica) te radne terapeutkinje u Poludnevnom i povremenom boravku za mlade i odrasle osobe s motoričkim teškoćama. Ima funkciju voditeljice Ljetne škole i zamjenica je voditeljice Poludnevnog boravka. Član je stručnog tima CeDePe-a Zagreb.

Od 2015. godine suradnik je na Zdravstvenom veleučilištu pri Katedri za radnu terapiju.