ČLANSTVO U UDRUZI

Želiš li postati naš aktivni, nominalni ili pridruženi član? Ovdje možeš pronaći sve relevantne informacije vezane uz pristupanje i članstvo u udruzi.

Članstvo – vrste

Osoba u svojstvu člana može biti:

 1. aktivan član,
 2. nominalan član,
 3. pridruženi član,
 4. počasni član.

Aktivne članove čine osobe koje su se pri upisu u članstvo izjasnile da žele aktivno sudjelovati u radu Udruge kroz tijela upravljanja i to:

 1. osoba s cerebralnom paralizom sa poslovnom sposobnošću,
 2. osobe oboljele od dječje paralize,
 3. osoba s cerebralnom paralizom bez poslovne sposobnosti, a koje zastupa jedan od roditelja ili staratelj,
 4. maloljetna osoba s cerebralnom paralizom, a koju zastupa jedan od roditelja ili staratelj

Nominalne članove čine osobe koje su se pri upisu u članstvo izjasnile da ne žele aktivno sudjelovati u radu Udruge kroz tijela upravljanja i to:

 1. osoba s cerebralnom paralizom sa poslovnom sposobnošću,
 2. osobe oboljele od dječje paralize,
 3. maloljetne osobe s cerebralnom paralizom, čiji su se roditelji su se pri upisu u članstvo izjasnili da ne žele kao zastupnici aktivno sudjelovati u radu Udruge kroz tijela upravljanja,
 4. punoljetne osobe s cerebralnom paralizom i bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, čiji su se roditelji su se pri upisu u članstvo izjasnili da ne žele kao zastupnici aktivno sudjelovati u radu Udruge kroz tijela upravljanja.

Pridruženi član može biti:

 1. osoba koja svojim radom potpomaže ciljeve Udruge, sudjelujući kao pomagač ili volonter u provođenju aktivnosti,
 2. roditelj koji želi svojim radom doprinijeti postizanju ciljeva udruge,
 3. osobe s invaliditetom koje po primarnoj dijagnozi ne pripadaju članstvu,
 4. osoba koja se uključi u aktivnosti, programe, projekte
 5. osoba koja svojim stručnim ili humanitarnim radom daje doprinos unapređivanju kvalitete života obitelji, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 6. predstavnici pravnih osoba koje stručno ili na neki drugi način žele sudjelovati u radu Udruge.

Počasni član može biti:

 1. osoba koja je kroz svoje javno djelovanje doprinijela aktualizaciji problema osoba s invaliditetom,
 2. osoba koja je svojim radom u udruzi doprinijela njezinom razvoju, rastu i/ili financijskoj sigurnosti.

Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština udruge, na temelju prijedloga Upravnog odbora.

Član u bilo kojem trenutku može promijeniti svoj status, ako ispunjava ostale propisane uvjete.

Pristupanje u članstvo Udruge

Za pristupanje u članstvo udruge svaka osoba potpisuje Pristupnicu i slobodnom voljom odlučuje između Pristupnice za aktivno članstvo, nominalno  ili pridruženo članstvo.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Svaki upisani član dobiva svoj članski broj.

Članom Udruge postaje se upisom u Evidenciju članova koju vodi rukovoditelj ureda.

Evidencija članova vodi se elektronički, a sadrži podatke o članskom broju, osobnom imenu člana, adresi stanovanja, OIB-u, datumu rođenja, sastavu obitelji, kategoriji članstva, datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva u udruzi.

Jednom dodijeljeni članski broj ne može se prenijeti na drugu osobu.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.

Aktivno članstvo u Udruzi potvrđuje se plaćenom članarinom za tekuću godinu. Ukoliko se članarina ne plaća na vrijeme, član se premješta u neaktivnu skupinu.

Pristupnica učlanjenje

Upitni list učlanjenje

Potrebna dokumentacija za učlanjenje

Prilikom pristupanja u članstvo Udruge, potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju iz koje je razvidna dijagnoza, rješenje o postotku invaliditeta, nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, rješenje o lišavanju poslovne sposobnosti (ukoliko je do njega došlo), OIB te fotografiju.

Članarina

Iznos godišnje članarine je 120,00 kn. Iznos je utvrđen na Skupštini Udruge.

Članarina se može platiti u dvije rate, od kojih prva mora biti plaćena najkasnije do 1. travnja, a druga najkasnije do 1. listopada tekuće godine.

Ako u jednoj obitelji ima dvoje ili više osoba koje se žele učlaniti kao aktivni članovi u Udrugu, drugi i svaki sljedeći član plaća 50% članarine za tekuću godinu.

Prava aktivnih članova

Prava aktivnih članova su da neposredno ili preko svojih predstavnika:

 1. sudjeluju u radu Udruge,
 2. da biraju i budu birani u tijela i radna tijela Udruge,
 3. koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u udruzi
 4. da sudjeluju u svim aktivnostima koje su predviđene Strateškim i Operativnim planom Udruge,
 5. da traže pomoć i podršku u rješavanju svojih problema,
 6. imaju člansku iskaznicu Udruge.

Prava nominalnih članova

Nominalni članovi ostvaruju prava iz točaka 3., 4., 5. i 6. aktivnih članova.

Prava pridruženih članova

Pridruženi članovi ostvaruju prava iz točaka 1., 2., 4. i 5. aktivnih članova.

Prava počasnih članova

Počasni članovi ostvaruju prava iz točaka 1. i 4. aktivnih članova.

Dužnosti članova

 1. da poštuju odluke tijela upravljanja i odredbe Statuta i Etičkog kodeksa
 2. da sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima i interesu izvršavaju odredbe ovoga Statuta, te drugih akata koje je Udruga usvojila ili im pristupila,
 3. da u svom neposrednom okružju promiču interese osoba s invaliditetom,
 4. da svojim postupcima štite ljudska prava, poštuju privatnost i osobno dostojanstvo drugih osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 5. da izgrađuju međuljudske i partnerske odnose,
 6. da uvažavaju i vrednuju volonterski rad i doprinos stručnjaka na unapređivanju kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 7. da uvažavaju timski rad, dogovaranje i toleranciju, nesebičnost i poštivanje uvjerenja drugih ljudi,
 8. da štite ugled i imovinu Udruge,
 9. da svojim postupcima, s namjerom ili bez, ne diskriminiraju osobe u nepovoljnom položaju,
 10. da plaćaju članarinu za tekuću godinu.

Oslobađanje plaćanja članarine

Član može biti oslobođen plaćanja članarine, ako podnese pismenu molbu s obrazloženjem ili u glavnom uredu da izjavu o nemogućnosti plaćanja članarine, o čemu se sastavlja pismena zabilješka.

Na temelju pismene zabilješke, odluku o neplaćanju članarine, kao i vremenskom trajanju ove odluke, donosi Upravni odbor na svojoj prvoj predstojećoj sjednici.

Oslobođenje od plaćanja članarine, kao i vremensko trajanje istog, zabilježit će se u bazi podataka koju vodi administrator.

Korisnici usluge

Korisnici usluge ne moraju nužno biti i članovi Udruge. Status korisnika usluge definiran je pojedinačnim natječajima, odnosno programima i projektima i ne mora biti jednak za svaku uslugu koju Udruga pruža.

Za pristupanje u socijalnu uslugu, svaki korisnik potpisuje pristupnicu koja se može pronaći u pojedinoj usluzi.

Svaki upisani korisnik usluge dobiva svoj korisnički broj.

Korisnikom usluge postaje se upisom u Matičnu knjigu korisnika usluga. Matična knjiga korisnika vodi se pojedinačno za svaku uslugu i zbirno za sve usluge.

Matična knjiga sadrži podatke o korisničkom broju, osobnom imenu, adresi stanovanja, OIB-u, datumu rođenja, sastavu obitelji, vrsti usluge, datumu početka usluge, datumu prestanka korištenja usluge, te druge relevantne podatke.

Jednom dodijeljeni korisnički broj ne može se prenijeti na drugu osobu.

Prava korisnika usluge

 1. da koriste sve resurse usluge u koju su uključeni,
 2. da sudjeluju u kreiranju usluge svojim prijedlozima, koji moraju biti konstruktivni, racionalni, opravdani i smisleni,
 3. da sudjeluju u radu Vijeća korisnika svoje usluge,
 4. da sudjeluju u svim aktivnostima koje su predviđene Strateškim i Akcijskim planom Udruge,
 5. da traže pomoć i podršku u rješavanju svojih problema.

Dužnosti korisnika usluge

 1. da sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima i interesu poštuju odredbe Statuta, Etičkog kodeksa, te drugih akata koje je Udruga usvojila ili im pristupila,
 2. da u svom neposrednom okružju promiču interese osoba s invaliditetom,
 3. da pri korištenju usluga svojim postupcima ne narušavaju ljudska prava, privatnost, dostojanstvo čovjeka i građanina, kao i drugih osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, uključenih u uslugu
 4. da izgrađuju međuljudske i partnerske odnose,
 5. uvažavaju i vrednuju rad zaposlenih radnika u usluzi,
 6. uvažavaju timski rad, dogovaranje i toleranciju, nesebičnost i poštivanje uvjerenja drugih ljudi,
 7. da štite ugled i imovinu Udruge.

Isključivanje korisnika iz usluge

Korisnici usluga mogu biti isključeni iz korištenja usluga temeljem posebnih propisa i akata Udruge.

Vanjske poveznice

Više o članstvu, udrugama i njihovom djelovanju možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.