o nama – cedepe zagreb

CeDePe Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb (skraćeno CeDePe Zagreb) je udruga koja radi za djecu i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama od 1977. godine i većinski je vođena od strane osoba s invaliditetom ili njihovih skrbnika.

Udruga je osnovana u cilju promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa i prava djece, njihovih roditelja, staratelja i osoba sa invaliditetom nastalih kao posljedica cerebralne i dječje paralize.

Vizija

Društvo izjednačenih mogućnosti.

Misija

CeDePe Zagreb omogućava uvjete za dostojanstven i kvalitetan život te socijalnu uključenost pružanjem socijalnih usluga i promicanjem prava djece i osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom.

Vrijednosti i principi djelovanja

 • Sloboda izbora
 • Samostalnost osoba
 • Poštivanje različitosti
 • Samosvijest osoba
 • Osviještenost zajednice
 • Informirani izbor
 • Razvoj pojedinca i organizacije

Cilj djelovanja

CeDePe Zagreb je osnovan s ciljem aktivnog zagovaranja i afirmiranja prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, promicanja njihovih zajedničkih zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih interesa, te pružanje i razvijanje socijalnih usluga.

Udruga aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno nacionalnim odrednicama, uz postupno uključivanje sustava u kojemu će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Svoj rad temeljimo na radu s pojedincima, neformalnim grupama i neprofitnim organizacijama,  poslovnim sektorom, lokalnim, regionalnim i državnim vlastima na načelima osnaživanja, samopomoći, edukacije, aktivnog uključivanja, pokretanja pozitivnih inicijativa, poticanja suradnje, međusobnog uvažavanja i poštivanja različitosti stvarajući održivi model razvoja organizacija civilnog društva.

Područje djelovanja

U svrhu ostvarenja ciljeva, Udruga surađuje i obavlja sljedeće djelatnosti:

 • okupljanje osoba sa cerebralnom paralizom i osoba oboljelih od dječje paralize, članova njihovih obitelji i drugih zainteresiranih građana u cilju realizacije zadataka Udruge,
 • evidentiranje osoba s cerebralnom paralizom i osoba oboljelih od dječje paralize te praćenje i proučavanje njihovih problema i davanje inicijative za rješavanje istih u skladu s općim interesima društva u cjelini,
 • zalaganje za unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne habilitacije, kao i zapošljavanja,
 • praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava,
 • pokretanje akcija za sprečavanje i uklanjanje arhitektonskih barijera,
 • pomoć članovima u ostvarivanju rehabilitacije, nabavci ortopedskih i drugih pomagala, u rješavanju stambenih pitanja, te uključivanju u socijalne usluge,
 • organiziranje aktivnosti i socijalnih usluga za djecu, mlade i odrasle s cerebralnom i dječjom paralizom
 • pružanje pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja
 • pružanje usluga prijevoza,
 • pružanje usluga savjetovanja i pomaganja,
 • pružanje i razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama, vezano uz participaciju udruga i pojedinaca u EU fondovima, menadžment neprofitnog sektora te projektnog i strateškog planiranja,
 • pružanje usluge pomoći i njege u kući,
 • pružanje usluge boravka,
 • pružanje usluge smještaja,
 • pružanje usluge stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju,
 • organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, športskih i rekreativnih aktivnosti,
 • provedba aktivnosti i programa za zagovaranje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom kroz organiziranje aktivnosti, radionica, klubova i slično, izdavanje stručnog časopisa Udruge i drugih stručnih materijala koji obrađuju problematiku osoba s invaliditetom sukladno Zakonu,
 • prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći članovima Udruge,
 • prikupljanje, obrada i objavljivanje materijala o mogućnostima i problemima osoba s cerebralnom paralizom i osoba oboljelih od dječje paralize,
 • suradnja sa nadležnim organima uprave, službama, ustanovama i drugim organizacijama,
 • organiziranje društvenih i stručnih skupova i sudjelovanje na skupovima u organizaciji drugih organizacija,
 • sudjelovanje u akcijama organizacija u koje je Udruga udružena,

Organizacija ima svojstvo pravne osobe, a predstavljaju ga i zastupaju izvršna direktorica, predsjednica i dopredsjednik Upravnoga odbora. CeDePe Zagreb je upisan u Registar udruga RH.

Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa/projekata i zadataka, Udruga ostvaruje sredstva iz:

 • članarine,
 • dobrovoljnih priloga i darova pravnih i fizičkih osoba,
 • vrijednosnih papira,
 • obavljanjem dopuštene komercijalne djelatnost, čija eventualna dobit se reinvestira u aktivnosti Udruge,
 • koncesije za pružanje socijalnih usluga,
 • direktnim ugovaranjem usluge s korisnikom, a u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi,
 • sufinanciranja temeljem provedenog natječaja iz gradskog, županijskog i državnog proračuna te međunarodnih natječaja za projekte i programe,
 • fondova, fondacija i zaklada lokalnih, nacionalnih i međunarodnih osnivača,
 • prihoda od organiziranja događaja i aktivnosti za prikupljanje sredstava,
 • domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih, srodnih, suradničkih i partnerskih organizacija i udruga,
 • ostalih prihoda ostvarenih u skladu sa Zakonom.

Organizacijska struktura Udruge

Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Stručna služba, Strateški tim te Tim za kvalitetu.

Tim od 45 radnika čine: izvršna direktorica, rukovoditelj ureda, voditeljica socijalnih usluga, administratorica, 4 radna terapeuta, fizioterapeut, 4 radna instruktora, 2 vozača te 30 osobnih asistenata

Tijekom godina kontinuiranog razvoja, Stručna služba, Strateški tim i Tim za kvalitetu izradili su 20 dokumenata (Statut, Strateški plan, pravilnici, protokoli, smjernice) potrebnih za postizanje izvrsnosti i osiguravanja Standarda kvalitete socijalnih usluga propisanih od strane ministarstva zaduženog za poslove socijalne skrbi, organizacije rada, zapošljavanja te strateškog razvoja.

Materijalni resursi Udruge

Dalmatinska 1 – uredski prostor od 50m² – suvlasništvo s Društvom distrofičara Zagreb u kojem je smješten glavni ured Udruge te se provode usluge savjetovanja i osobne asistencije.

Zahradnikova 12 – prostor od 148 m² dan na korištenje od strane Grada Zagreba u kojemu se pružaju socijalne usluge kao i aktivnosti za članove.

Novi Jelkovec – CeDePe Zagreb je Sporazumom s Gradom Zagrebom osigurao 450m2 poslovnih prostora na adresi Ivane Lang 2-4 za provedbu socijalnih usluga i aktivnosti u zajednici, kao i stan na adresi Ivana Brkanovića 13 od 132m2 za potrebe urgentnog smještaja korisnika, za aktivnosti simulacije stanovanja uz podršku, smještaja roditelja i djece s područja HR, a koji dolaze u Zagreb na rehabilitaciju.

Kombi vozila –  Udruga raspolaže s 2 prilagođena kombi vozila

Oprema – Udruga raspolaže opremom za senzornu integraciju, asistivnu tehnologiju i potpomognutu komunikaciju te druga terapijska pomagala.

Nematerijalni resursi

Nastojimo kontinuirano omogućiti formalno i neformalno educiranje svih radnika, osiguravajući plaćene edukacije i one koje se interno provode od strane educiranih radnika. Pomnim odabirom kvalitetne radne snage nastojimo iskoristiti potencijal svakog radnika prenoseći znanje na one koji tek ulaze u naš sustav. Od 2009. godine aktivno sudjelujemo u dizajnu i implementaciji projekata iz EU programa/fondova, čime osiguravamo održivost uspostavljenih socijalnih usluga.

Financijski kapaciteti

Krajem 2020. godine, strateškim planiranjem, definirali smo ciljeve za sljedeće četverogodišnje razdoblje, čime smo povećali kapacitete za pružanje novih socijalnih usluga, povećavajući broj zaposlenih i broj uključenih korisnika u socijalne usluge i općenito povećanu socijalnu uključenost naših članova i korisnika.