socijalne usluge

SOCIJALNE USLUGE

USLUGA DNEVNOG I POLUDNEVNOG BORAVKA

OSNOVNI PODACI

Pružanje uvjeta za razvoj sposobnosti, vještina i mogućnosti osoba s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama kroz sistemski rad na rehabilitaciji, habilitaciji i osamostaljivanju korisnika u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama. Razvoj socijalizacije, komunikacijskih vještina i sposobnosti interakcije.

Usluga poludnevnog boravka uključuje rehabilitacijske postupke, edukativne aktivnosti, radne aktivnosti, psihosocijalnu podršku, aktivnosti slobodnog vremena, prehranu (užina) i prijevoz. Pruža se svakodnevno (pon-pet) u trajanju od 4-6 sati.

Usluga dnevnog boravka uključuje rehabilitacijske postupke, edukativne aktivnosti, radne aktivnosti, psihosocijalnu podršku, aktivnosti slobodnog vremena i prehranu (užina i topli obrok). Pruža se svakodnevno (pon-pet) u trajanju od 6-10 sati.

USLUGA PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

OSNOVNI PODACI

Usluga psihosocijalne podrške podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, komunikacijskih  i funkcionalnih vještina, kao i razvoj socijalnih vještina korisnika.

Uključuje: svakodnevne vještine, senzornu integraciju, kineziterapiju, sportsko-rekreacijske aktivnosti, odgoj i edukacijsku rehabilitaciju i socijalnu rehabilitaciju.

Korisnici usluge su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom koji mogu ostvariti pravo na uslugu prema važećoj zakonskoj regulativi.  Usluga psihosocijalne podrške provodi se prema utvrđenoj potrebi individualnog ili grupnog rada s korisnicima, maksimalno 12 sati tjedno (6 individualnih i 6 grupnih aktivnosti).

NAČIN OSTVARIVANJA USLUGE

Nakon iskazanoga interesa, korisnik i član obitelji upućuju se na  individualni razgovor sa stručnim timom udruge te imaju mogućnost upoznavanja s uslugom korištenjem iste do tri dana. Tijekom boravka u usluzi vrši se procjena potencijalnoga korisnika od strane stručnog tima kako bi se utvrdilo jesu li interesi korisnika i njegove mogućnosti kompatibilni s programom pružanja usluge boravka. U slučaju da korisnik prihvati program rada boravka i dobije pozitivnu ocjenu stručnog tima, obitelj se upućuje na podnošenje zahtjeva nadležnom područnom Centru za socijalnu skrb, koji provodi postupak priznavanja prava na uslugu dnevnog/poludnevnog boravka ili psihosocijalne podrške i o istom donosi rješenje. Po dobivenom rješenju, korisnik se uključuje u uslugu.

PRIJAVNICA - DB

PRIJAVNICA - PB

PRIJAVNICA - PSP

Za više informacija o pravima u sustavu socijalne skrbi, kliknite na poveznicu Ministarstva

Skip to content