PROGRAMI I PROJEKTI

Udruga osigurava kontinuitet pružanja socijalnih usluga, kao i njihovu financijsku održivost implementacijom nacionalnih i EU projekata.