[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”717″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN broj 74/14), Skupština CeDePe-Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, održana dana 22. rujna 2015.g. godine, donijela je

 

 

S T A T U T    CeDePe

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

 

 

  I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 • Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku rada, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.
 • Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, te Pravilnicima i ostalim dokumentima, koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

 • Puni naziv udruge je: “CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb” (u daljnjem tekstu Udruga).
 • Skraćeni naziv udruge je: CeDePe
 • Engleski naziv udruge je: CeDePe – Association of persons with cerebral palsy and polio Zagreb.
 • Sjedište Udruge je: Zagreb, Dalmatinska 1.
 • Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Županije zagrebačke.

Članak 3.

 • Udruga ima svojstvo pravne osobe koju zastupaju predsjednik, dopredsjednik i stručni
 • Udrugu mogu predstavljati i zastupati, prema ovlaštenju predsjednika udruge i članovi Upravnog odbora.
 • Članovi Upravnog odbora mogu predstavljati Udrugu u granicama ovlasti koje im daje predsjednik Udruge.
 • Udruga je registrirana pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 4.

 • Udruga ima znak i pečat.
 • Znak Udruge čini grafički prikaz tri osobe, od kojih je jedna u invalidskim kolicima.
 • Ujedno je ovaj znak i zaštitni znak na službenim aktima i iskaznicama članova Udruge.
 • Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 29 mm sa ispisanim nazivom Udruge po donjem obodu žiga, a u sredini se nalazi skraćeni naziv Udruge i znak.

 II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOST UDRUGE

Članak 5.

Udruga se u svom radu rukovodi svojom vizijom, misijom, vrijednostima i principima djelovanja.

Vizija

Društvo izjednačenih mogućnosti.

Misija

Udruga omogućava uvjete za dostojanstven i kvalitetan život te socijalnu uključenost, pružanjem socijalnih usluga i promicanjem prava djece i osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom.

Vrijednosti i principi djelovanja

 • Sloboda izbora
 • Samostalnost osoba
 • Poštivanje različitosti
 • Samosvijest osoba
 • Osviještenost zajednice
 • Informirani izbor
 • Razvoj pojedinca i organizacije

Članak 6.

 • Udruga promiče zajedničke humanitarne, zdravstvene, obrazovne, kulturne, socijalne, informacijske, športske, rekreacijske i druge interese i prava djece, njihovih roditelja, staratelja i osoba s invaliditetom nastalih kao posljedica cerebralne i dječje paralize.
 • Udruga aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, uz postupno uključivanje sustava u kojemu će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.
 • Udruga djeluje na području:
 1. socijalnih djelatnosti: socijalna pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoći i podrške obitelji, te socijalnih usluga;
 2. ljudskih prava: suzbijanje i zaštita od diskriminacije osoba s invaliditetom.

Članak 7.

 • Viziju i misiju Udruga ostvaruje obavljajući ove djelatnosti:
 1. okupljanje osoba sa cerebralnom paralizom i osoba oboljelih od dječje paralize, članova njihovih obitelji i drugih zainteresiranih građana u cilju realizacije zadataka Udruge,
 2. evidentiranje osoba s cerebralnom paralizom i osoba oboljelih od dječje paralize, te praćenje i proučavanje njihovih problema i davanje inicijative za rješavanje istih u skladu s općim interesima društva u cjelini,
 3. zalaganje za unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne habilitacije, kao i zapošljavanja,
 4. praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava,
 5. pokretanje akcija za sprečavanje i uklanjanje arhitektonskih barijera,
 6. pomoć članovima u ostvarivanju rehabilitacije, nabavci ortopedskih i drugih pomagala, u rješavanju stambenih pitanja, te uključivanju u socijalne usluge,
 7. organiziranje aktivnosti i socijalnih usluga za djecu, mlade i odrasle s cerebralnom i dječjom paralizom
 8. pružanje pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja,
 9. pružanje usluga prijevoza,
 10. pružanje usluga savjetovanja i pomaganja,
 11. pružanje i razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama, vezano uz participaciju udruga i pojedinaca u EU fondovima, menadžment neprofitnog sektora, te projektnog i strateškog planiranja,
 12. pružanje usluge pomoći i njege u kući,
 13. pružanje usluge stručne pomoći u kući (patronaža),
 14. pružanje usluge obiteljske medijacije,
 15. pružanje usluge boravka,
 16. pružanje usluge smještaja,
 17. pružanje usluge stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju,
 18. organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, športskih i rekreativnih aktivnosti,
 19. provedba aktivnosti i programa za zagovaranje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom kroz:
  • organiziranje aktivnosti, radionica, klubova i slično,
  • izdavanje stručnog časopisa Udruge i drugih stručnih materijala koji obrađuju problematiku osoba s invaliditetom sukladno Zakonu,
 20. prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći članovima Udruge,
 21. prikupljanje, obrada i objavljivanje materijala o mogućnostima i problemima osoba s cerebralnom paralizom i osoba oboljelih od dječje paralize,
 22. formiranje odbora roditelja, sekcija, komisija i radnih tijela za proučavanje ili izvršavanje određenih zadataka,
 1. suradnja sa nadležnim organima uprave, službama, ustanovama i drugim organizacijama,
 2. organiziranje društvenih i stručnih skupova i sudjelovanje na skupovima u organizaciji drugih organizacija,
 3. sudjelovanje u akcijama organizacija u koje je Udruga udružena.
 • U svrhu ostvarenja ciljeva iz ovoga članka, Udruga surađuje i obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:
 1. prodaja proizvoda na malo izvan prodavaonica na način propisan relevantnim odredbama Zakona o trgovini .
 2. davanje u zakup i najam vlastitih prostora.

Članak 8.

 • Udruga svoju djelatnost obavlja u glavnom uredu (sjedištu Udruge) i poslovnim jedinicama.
 • Djelatnost iz članka 7. Statuta, Udruga i njezina tijela izvršavaju, razrađuju i implementiraju sukladno programskoj orijentaciji za mandatno razdoblje, godišnjim akcijskim planovima i višegodišnjim Strateškim planom putem programa, projekata i drugim planskim dokumentnima ugovornih socijalnih usluga.

Članak 9.

 • Djelatnost iz članka 7. Statuta provodi se putem stručne službe Udruge.
 • Udruga osigurava potrebna financijska sredstva za rad stručne službe.

Članak 10.

 • Udruga se u svome radu u svrhu proširenja pozitivnog utjecaja na članove i korisnike svojih usluga, koristi modernim metodama strateškog i projektnog poslovanja.
 • Udruga provodi redovito strateško planiranje svake tri godine i godišnju izradu akcijskih planova sa svrhom usklađivanja svojih ciljeva i aktivnosti s potrebama korisnika i organizacije.
 • Strateško i projektno poslovanje vodi Strateški tim, koji čine stručni tajnik, koordinator programskih aktivnosti i voditelj projekata Udruge.
 • Radom Strateškog tima rukovodi Stručni tajnik.

III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 11.

 • Rad Udruge je javan.
 • Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:
  • pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
  • putem sredstava javnog priopćavanja,
  • izdavanjem časopisa pod nazivom “Bilten”,
  • izdavanjem zbornika i kataloga s radovima članova Udruge,
  • putem internetske stranice i društvenih mreža.

  IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

Članstvo u Udruzi može biti:

 1. aktivno
 2. nominalno i
 3. počasno

Aktivne članove čine:

 1. osobe koje su se pri upisu u članstvo izjasnile da žele aktivno sudjelovati u radu Udruge kroz tijela upravljanja,
 2. osoba s cerebralnom paralizom sa poslovnom sposobnošću,
 3. osobe oboljele od dječje paralize,
 4. osoba s cerebralnom paralizom i osobe oboljele od dječje paralize bez poslovne sposobnost, a koje zastupa jedan od roditelja ili staratelj,
 5. maloljetna osoba s cerebralnom paralizom i osoba oboljela od dječje paralize, a koju zastupa jedan od roditelja ili staratelj.

Nominalne članove čine:

 1. osobe koje su se pri upisu u članstvo izjasnile da ne žele aktivno sudjelovati u radu Udruge kroz tijela upravljanja,
 2. djeca – maloljetne osobe s cerebralnom paralizom,
 3. punoljetne osobe s cerebralnom paralizom i osobe oboljele od dječje paralize bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću,
 4. osobe s invaliditetom koje po primarnoj dijagnozi ne pripadaju članstvu,
 5. predstavnici pravnih osoba koje stručno ili na neki drugi način žele sudjelovati u radu Udruge.
 6. osoba koja svojim stručnim ili humanitarnim radom daje doprinos unapređivanju kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Počasni član može biti osoba koja je kroz svoje javno djelovanje doprinijela aktualizaciji problema osoba s invaliditetom. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Udruge, na temelju prijedloga Upravnog odbora.

Članak 13.

 • Za pristupanje u članstvo udruge svaka osoba potpisuje Pristupnicu i slobodnom voljom odlučuje između Pristupnice za aktivno članstvo i Pristupnice za nominalno članstvo.
 • Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
 • Svaki upisani član dobiva svoj članski broj.
 • Članom Udruge postaje se upisom u Evidenciju članova koju vodi stručna služba

 Članak 14.

 • Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
 • Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom za sve kategorije članstva.

Članak 15.

 • Članstvo u Udruzi potvrđuje se plaćenom članarinom za tekuću godinu.
 • Visinu članarine utvrđuje Skupština za svaku tekuću godinu.
 • Članarina se može platiti u dvije rate, od kojih prva mora biti plaćena najkasnije do 1. travnja, a druga najkasnije do 1. listopada tekuće godine.
 • Ako u jednoj obitelji ima dvoje ili više osoba koje se žele učlaniti u Udrugu, drugi i svaki sljedeći član plaća 50% članarine za tekuću godinu.

 Članak 16.

 • Prava aktivnih članova su da neposredno ili preko svojih predstavnika:
 1. sudjeluju u radu Udruge,
 2. da biraju i budu birani u tijela i radna tijela Udruge,
 3. da sudjeluju u svim aktivnostima koje su predviđene Strateškim i Akcijskim planom Udruge,
 4. da traže pomoć i podršku u rješavanju svojih problema,
 5. imaju člansku iskaznicu Udruge.
 • Nominalni članovi ostvaruju prava iz stavka 1., točke 3., 4. i 5. ovoga članka.

Članak 17.

Dužnosti članova su:

 1. da sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima i interesu izvršavaju odredbe ovoga Statuta, te drugih akata koje je Udruga usvojila ili im pristupila,
 2. da u svom neposrednom okružju promiču interese osoba s invaliditetom,
 3. da svojim postupcima štite ljudska prava, poštuju privatnost i osobno dostojanstvo drugih osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 4. da izgrađuju međuljudske i partnerske odnose,
 5. uvažavaju i vrednuju volonterski rad i doprinos stručnjaka na unapređivanju kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 6. uvažavaju timski rad, dogovaranje i toleranciju, nesebičnost i poštivanje uvjerenja drugih ljudi,
 7. da štite ugled i imovinu Udruge,
 8. da plaćaju članarinu za tekuću godinu.

Članak 18.

 • Članstvo u Udruzi prestaje:
  • dragovoljnim istupom,
  • ispisom iz članstva,
  • smrću,
  • neplaćanjem članarine dvije godine za redom,
  • isključenjem.
 • Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi njene interese, prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njezinom članstvu ili ako do datuma utvrđenog ovim Statutom ne plati članarinu za tekuću godinu.
 • Danom prestanka članstva u Udruzi prestaju i sva prava i obveze članova.
 • Odluku o isključenju odnosi Upravni odbor.
 • Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 19.

 • Članovi upravljaju Udrugom preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge.
 • Tijela Udruge su:
  1. Skupština,
  2. Upravni odbor,
  3. Izvršni odbor,
  4. Nadzorni odbor.
 • Mandat svih tijela traje 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
 • Svakom predstavniku u tijelima Udruge, osim zaposlenicima može i prije određenog roka prestati mandat u slučajevima navedenim u članku 18. ovog Statuta. U tome slučaju Upravni odbor imenuje drugu osobu iz redova članova Skupštine ili Upravnog odbora, a izbor se verificira na prvoj sljedećoj Skupštini.

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Članak 21.

 • Skupštinu Udruge čine:
  1. predstavnici članova, izabrani na Zborovima članova na način da svaka kategorija aktivnih članova u Skupštinu bira po 1 (jednog) predstavnika na 10 članova.
  2. predloženi delegati od strane Upravnog odbora.
  3. stari saziv članova Predsjedništva i Nadzornog odbora.
 • Predsjednik Udruge, na sjednice Skupštine može pozvati predstavnike tijela državne i lokalne uprave, fondova, zaklada, ustanova i službi, stručnjake i druge djelatnike od interesa za Udrugu, bez prava odlučivanja.

Članak 22.

 • Zbor članova čine aktivni članovi svake kategorije članstva, a u skladu s člankom 12. ovoga Statuta.
 • Zbor članova saziva Upravni odbor.
 • Zborovi članova održavaju se prije Izborne skupštine i to na način da se Zbor svake kategorije članstva održava posebno.
 • Da bi se Zbor članova mogao održati, na Zboru članova jedne kategorije mora biti nazočna 1/10 aktivnog članstva te kategorije.
 • Ukoliko se Zbor članova pojedine kategorije članstva ne može održati zbog opravdanih razloga u slučajevima malog broja aktivnih članova određene kategorije članstva, neodaziva na Zbor zbog dobi članova i sl., isti se može sazvati još jedamput, o čemu odluku donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 23.

 • Listu kandidata za Skupštinu na svakom Zboru članova predlažu članovi zbora.
 • Za predstavnike u Skupštini izabrani su kandidati s liste sa najvećim brojem glasova, osim u slučaju da se Zbor članova nije održao u skladu s člankom 22., stavak 5. ovoga Statuta.
 • Mandat izabranih članova traje četiri godine.

Članak 24.

 • Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
 • Redovna Skupština održava se svake godine, izborna svake četvrte godine, a izvanredna po potrebi.
 • Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.
 • U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red, dan i mjesto održavanja sjednice.
 • Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 aktivnih članova Udruge ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanjem Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
 • Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
 • U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu udruge saziva posljednja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga ili 5% aktivnih članova udruge, koji su upisani u evidenciju prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 25.

 • Skupštinu otvara predstavnik predlagatelja. Daljnji rad Skupštine utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine.
 • O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 26.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 27.

Zadaci Skupštine:

 1. bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog i Nadzornog odbora,
 2. utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 3. na prijedlog Upravnog odbora:
  • donosi i mijenja Statut,
  • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku  godinu te završni račun,
  • mijenja i donosi Strateški plan Udruge,
  • mijenja i donosi Akcijski plan Udruge,
 4. razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 5. daje smjernice za rad Udruge,
 6. odlučuje o žalbama članova protiv odluka o isključenju,
 7. odlučuje o prestanku rada Udruge, te
 8. odlučuje o udruživanju u Savez i druge asocijacije.

UPRAVNI ODBOR

Članak 28.

 • Upravni odbor Udruge upravlja radom Udruge i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom.
 • Upravni odbor iz svojih redova bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika Udruge.
 • Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik

Članak 29.

 • Upravni odbor broji najmanje 7 i najviše 9 članova. Bira ih Skupština Udruge, vodeći računa o tome da je:

  1. jedan (1) član Upravnog odbora – predstavnik osoba s cerebralnom paralizom s poslovnom sposobnošću, aktivan u aktivnostima i uslugama Udruge,
  2. jedan (1) član Upravnog odbora – roditelj osobe s cerebralnom paralizom bez poslovne sposobnosti,
  3. dva (2) člana Upravnog odbora – roditelji maloljetne osobe s cerebralnom paralizom,
  4. jedan (1) član Upravnog odbora – osoba oboljela od dječje paralize,
  5. jedan (1) član Upravnog odbora – stručnjak predložen od strane predsjednika, koji svojim radom može doprinijeti razvoju udruge,
  6. stručni tajnik koji je član Upravnog odbora prema dužnosti i predstavlja zaposlenike.
 • Skupština bira 5 članova Upravnog odbora u skladu sa stavkama 1., 2., 3. i 4. ovoga članak putem kandidacijskih listića.
 • Skupština svojom odlukom potvrđuje dva predložena člana, u skladu sa stavkama 5. i 6. ovoga članka.
 • Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne može izabirati član Upravnog odbora po ključu iz stavka 1. ovoga članka, Skupština može donijeti i drugačiju odluku.
 • Član Upravnog odbora može postati aktivni član Udruge koji se obvezuje da će pomagati u radu Udruge.

Članak 30.

Nakon izbora na Skupštini, članovi Upravnog odbora dužni su održati konstituirajuću sjednicu, na kojoj će između sebe izabrati predsjednika i dopredsjednika Udruge.

Članak 31.

Zadaci Upravnog odbora:

 1. bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika Udruge,
 2. iz svojih redova imenuje 2 člana u Izvršni obor, te potvrđuje stručnoga tajnika, čime se konstituira Izvršni odbor,
 3. saziva Zborove članova i Skupštinu Udruge,
 4. daje prijedlog Skupštini za izbor zastupnika u tijela upravljanja,
 5. daje prijedlog Skupštini za imenovanje počasnog člana,
 6. donosi odluku o prihvaćanju prijedloga Strateškog i Akcijskog plana, te ih daje na verifikaciju Skupštini,
 7. nadgleda izvršenje usvojenog Strateškog i Akcijskog plana te provedbu odluka Skupštine,
 8. donosi odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruge, te ih daje na verifikaciju Skupštini,
 9. donosi odluku o primanju imovine članova ili drugih donatora, čime ona postaje vlasništvo Udruge,
 10. potvrđuje pravilnike i druge akte važne za rad Udruge,
 11. nadgleda i prihvaća rad Izvršnog odbora Udruge,
 12. verificira odluke Izvršnog odbora,
 13. upravlja imovinom Udruge,
 14. imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 15. donosi odluku o dodjeli priznanja i nagrada zaslužnim članovima, aktivistima i organizacijama,
 16. obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 32.

 • Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge, a u odsutnosti predsjednika, dopredsjednik Udruge.
 • Sjednicom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Udruge, osim ako članovi Upravnog odbora iz svojih redova ne izaberu predsjedavajućeg.
 • Sjednica Upravnog odbora može se održati ako je prisutna natpolovična većina članova.
 • Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova nazočnih članova.
 • Sjednice Upravnog odbora održavaju se svaka tri mjeseca a prema potrebi i češće ukoliko to odluči predsjednik Udruge.
 • Sjednici Upravnog odbora mogu prisustvovati zainteresirani članovi udruge, ali bez prava odlučivanja.

Članak 33.

 • Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini.
 • Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
 • Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
 • PREDSJEDNIK
 • DOPREDSJEDNIK

Članak 34.

 • Predsjednik i dopredsjednik Udruge biraju se iz redova članova Upravnog odbora na mandat od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
 • Predsjednika za vrijeme odsutnosti zamjenjuje dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.
 • Predsjednika i potpredsjednika opoziva Upravni odbor.

Članak 35.

Zadaci Predsjednika:

 1. zastupa Udrugu,
 2. potpisuje ugovore o financiranju s nadležnim lokalnim i državnim tijelima uprave, zakladama i fondovima,
 3. saziva sjednice Upravnog odbora,
 4. pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Udruge,
 5. brine se o upoznavanju javnosti s radom udruge,
 6. brine se o provođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora,
 7. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 36.

 • Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru.
 • Za svoj izuzetan i poseban doprinos u radu na izvršavanju poslova u udruzi Upravni odbor mu može dodijeliti posebnu nagradu ili naknadu.
 • U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik Udruge.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 37.

 • Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge koje se sastoji od 3 člana s pravom glasa i to: dva imenovana člana iz redova Upravnog odbora i stručni tajnik Udruge prema funkciji.
 • Mandat članova Izvršnog odbora ovisi o mandatu Upravnog odbora.
 • Članovi Izvršnog odbora mogu imenovati druge članove u savjetodavne svrhe bez prava glasa.
 • Upravni odbor bira i opoziva članove Izvršnog odbora.

Članak 38.

Izvršni odbor u svome djelokrugu rada odgovoran je za:

 1. provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora,
 2. sudjeluje u svakodnevnom poslovanju Udruge,
 3. izrađuje i predlaže Upravnom odboru pravilnike i druge akte važne za rad Udruge i to: Statut, Etički kodeks, Pravilnik o radu, Strateški i Akcijski plan Udruge, plan programskih aktivnosti, te ostale dokumente u skladu sa zahtjevima poslovanja i zakonodavca,
 4. donosi smjernice koje se odnose na svakodnevno poslovanje,
 5. priprema prijedlog o uvođenju novih usluga, projekata i programa Udruge, te ih daje na verifikaciju Upravnom odboru,
 6. podnosi izvješća o poslovanju Udruge Upravnom odboru,
 7. vodi računa o financijskom poslovanju udruge, o čemu izvještava Upravni odbor i podliježe Nadzornom odboru,
 8. izrađuje financijska i narativna izvješća Udruge prema Upravnom odboru i ostalim dionicima,
 9. nadgleda i procjenjuje rad radnika Udruge,
 10. rješava radničke sporove,
 11. rješava pritužbe članova i korisnika,
 12. izdaje sve odluke u pisanom obliku na znanje onima na koje se odluka odnosi,
 13. angažira stručnjake u interesu za udrugu (odvjetnike, zakonodavca i sl.)

Članak 39.

 • Sjednice Izvršnog odbora održavaju se minimalno jedanput mjesečino, a prema potrebi i češće.
 • Izvršni odbor donosi odluke ako su prisutni svi članovi i to natpolovičnom većinom glasova.
 • U slučaju odsutnosti pojedinih članova, a u situaciji koja zahtjeva hitan saziv, sjednica se može održati i telefonskim putem o čemu se piše službena zabilješka, a odluke se potvrđuju na prvoj slijedećoj redovnoj sjednici.

NADZORNI ODBOR

Članak 40.

 • Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge i rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
 • Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Članak 41.

 • Nadzorni odbor ima 3 člana.
 • Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Skupština.
 • Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
 • Nadzorni odbor donosi odluke ako su prisutni svi članovi i to natpolovičnom većinom

Članak 42.

 • Nakon izbora na Skupštini, članovi Nadzornog odbora dužni su održati konstituirajuću sjednicu, na kojoj će između sebe izabrati predsjednika.
 • Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
 • Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora i rukovodi njihovim radom.

Članak 43.

Izvješće o izvršenom pregledu poslovanja Nadzorni odbor podnosi Upravnom odboru i Skupštini.

STRUČNA SLUŽBA

Članak 44.

 • Radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih, te drugih poslova i zadataka, neophodnih za ostvarivanje misije i djelatnosti Udruge, osniva se stručna služba koju čine: stručni tajnik, koordinator programskih aktivnosti i voditelj projekata.
 • Stručna služba svoj rad obavlja u glavnom uredu.
 • Udruga za potrebe prijave, provedbe i praćenja odobrenih programa, projekata i usluga može angažirati tehničko osoblje, honorarne djelatnike i volontere.
 • Međusobna prava, obveze i odgovornosti radnika Udruge, uređuju se Ugovorom o radu, Ugovorom o volontiranju ili Ugovorom o obavljanju honorarnog posla, sukladno Zakonu, te drugim potrebnim Pravilnicima.
 • U stručnoj službi vodi se popis članova udruge.
 • Radom stručne službe rukovodi stručni tajnik udruge.
 • Evidencija članova vodi se elektronički a sadrži podatke o članskom broju, osobnom imenu člana, adresi stanovanja, OIB-u, datumu rođenja, sastavu obitelji, kategoriji članstva, datumu pristupanja udruzi,  ostvarenim pravima i datumu prestanka članstva u udruzi.

STRUČNI TAJNIK

Članak 45.

 • Stručni tajnik je zaposlenik Udruge koji obavlja dužnost prema odluci Upravnog odbora do otkaza Ugovora o radu.
 • Poslove stručnog tajnika može obavljati osoba s minimalno završenim prvostupničkim studijem.
 • Stručni tajnik provodi zaključke Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora, nadgleda rad zaposlenika, koordinira proces rada s koordinatorom programskih aktivnosti, te obavlja i druge poslove i zadatke stavljene mu u dužnost.
 • Za svoj rad, stručni tajnik odgovoran je Upravnom odboru.

Članak 46.

Zadaci stručnog tajnika:

 1. osigurava izvršenje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora,
 2. sudjeluje u radu tijela upravljanja Udruge s pravom glasa,
 3. rukovodi radom Strateškog tima,
 4. potpisuje ugovore o radu sa radnicima,
 5. zastupa interese radnika u tijelima upravljanja Udruge,
 6. nadgleda i koordinira rad radnika,
 7. brine se za financijsko poslovanje i namjensko trošenje sredstava,
 8. raspoređuje poslove i radne zadatke radnicima Udruge,
 9. vodi i čuva evidenciju financijsko-materijalnog poslovanja Udruge,
 10. brine o javnosti rada Udruge,
 11. priprema sjednice Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora.

RADNICI

Članak 47.

 • Radnici Udruge mogu biti:
 1. stručnjaci na području skrbi za osobe s invaliditetom,
 2. ostali radnici koji su potrebni za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova Udruge.
 • Prava i obveze radnika regulirana su Zakonom o radu i važećim pravilnicima Udruge.
 • Radnici su dužni:
 1. pridržavati se vizije, misije i ciljeva udruge,
 2. pridržavati se smjernica rada, važećih pravilnika i povjerenih radnih zadataka,
 3. pridržavati se odredaba Etičkog kodeksa,
 4. doprinositi radu i razvoju organizacije, članova i korisnika usluga Udruge.
 • Udruga zapošljava radnike putem javnog natječaja, na temelju procjene sposobnosti od strane Komisije za radne odnose i Ugovora o radu s jasno definiranim radnim ulogama.
 • Udruga može za potrebe pojedinih aktivnosti i usluga angažirati honorarne radnike.
 • Zapošljavanje u udruzi provodi se po odredbama i nadzorom Izvršnog odbora Udruge.

VI. UDRUŽIVANJE

Članak 48.

 • Udruga se može udruživati u Saveze i druge asocijacije.
 • Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, sekcije, ogranke, klubove i sl.).
 • Ustrojstveni oblici nemaju svojstvo pravne osobe i njihov rad uređuje se Pravilnikom o radu ustrojstvenih oblika.
 • Odluku o udruživanju donosi Skupština.
 • Prijedlog ustrojstvenih oblika predlaže Izvršni odbor, a odluku donosi Upravni odbor i Skupština.
 • Radi racionalnog i efikasnog djelovanja, Udruga može udružiti svoje tehničke, administrativne i računovodstvene poslove sa srodnim organizacijama.

VII. IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 49.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • oprema,
 • nekretnine,
 • intelektualno vlasništvo,
 • vrIjednosni papiri, te
 • prava i obveze Udruge.

Članak 50.

 • Udruga osigurava potrebna financijska sredstva za rad stručne službe.
 • Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa/projekata i zadataka, Udruga ostvaruje sredstva iz:
 1. članarine,
 2. dobrovoljnih priloga i darova pravnih i fizičkih osoba,
 3. vrijednosnih papira,
 4. obavljanjem dopuštene komercijalne djelatnost, čija eventualna dobit se reinvestira u aktivnosti Udruge,
 5. koncesije za pružanje socijalnih usluga,
 6. direktnim ugovaranjem usluge s korisnikom, a u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi,
 7. sufinanciranja temeljem provedenog natječaja iz gradskog, županijskog i državnog proračuna, te međunarodnih natječaja za projekte i programe,
 8. fondova, fondacija i zaklada lokalnih, nacionalnih i međunarodnih osnivača,
 9. prihoda od organiziranja događaja i aktivnosti za prikupljanje sredstava,
 10. domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih, srodnih, suradničkih i partnerskih organizacija i udruga,
 11. ostalih prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom.
 • Udruga radi pribavljanja sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 7. ovoga Statuta, može samostalno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili drugim subjektima:
  1. obavljati društvene i negospodarske aktivnosti,
  2. osnovati zakladu, ustanovu, ili trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti.
 • Udruga se aktivnostima iz stavka 3. ovoga članka bavi sukladno pozitivnim propisima, i ako njihovim obavljanjem ostvari dobitak, dobitak koristi za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i djelatnost utvrđeni člankom 7. ovoga Statuta.
 • Odluku o načinu na koji će se Udruga baviti djelatnostima iz stavka 3. ovoga članka uz suglasnost Nadzornog odbora, donosi Upravni odbor.

Članak 51.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 52.

 • Spor, odnosno sukob interesa u udruzi postoji ako se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
 • Za rješavanje sporova, odnosno sukoba interesa, nadležan je Upravni odbor. Da bi odluka Upravnog odbora bila pravovaljana, potrebno je prisustvo 2/3 svih članova, koji odlučuju natpolovičnom većinom.
 • Odluka Upravnog odbora je konačna.

IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 53.

 • Udruga za sve svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
 • Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
 • Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno Zakonu i drugim propisima.
 • Udruga, kao i osobe ovlaštene za zastupanje, za učinjenu štetu u Udruzi ili prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima odgovornosti za štetu.

X. OSTALE ODREDBE

Članak 54.

Za potrebe provođenja djelatnosti, utvrđivanja procedure uključivanja korisnika, roditelja, pratitelja, volontera i honorarnih radnika, prava i obveza kao i prava i dužnosti radnika, te razumijevanja međusobnih odnosa, Upravni odbor donosi potrebne Pravilnike, odluke i smjernice.

Etički kodeks

Članak 55.

Skupština donosi Etički kodeks Udruge koji uređuje:

 1. pravila ponašanja članova, roditelja (ili staratelja) korisnika, radnika, honorarnih radnika i volontera, te korisnika usluga,
 2. povredom odredaba Etičkoga kodeksa može se provesti postupak, te se zbog tih povreda izriču mjere koje donosi Upravni odbor, a verificira Skupština.

Članak 56.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Upravni odbor.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Nagrade i priznanja

Članak 57.

 • Udruga može svojim članovima, državnim tijelima, jedinicama lokalne (područne) samouprave, trgovačkim društvima, organizacijama, pojedincima i drugima, dodjeljivati nagrade i priznanja za zasluge, dostignuća i doprinos razvoju Udruge.
 • Vrste priznanja, kriterije i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor svojim aktom.

XI. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 58.

 • Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
 • U slučaju prestanka rada Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka predaje na čuvanje Hrvatskom Savezu udruga cerebralne i dječje paralize do osnivanja srodne organizacije na području Grada Zagreba.
 • Sredstva koja je Udruga primila kao dotaciju za prijavljene programe ili projekte na natječaju, a koji nisu provedeni, Udruga će vratiti u proračun iz kojega je dotacija dana.
 • U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

XII. PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Statut Udruge, kao i njegove izmjene i dopune Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnog broja članova Skupštine, a nakon provedene rasprave.

Članak 60.

 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština, a između dvije sjednice skupštine, Izvršni odbor, o čemu upoznaje Skupštinu na prvoj slijedećoj sjednici.
 • Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor.

Članak 61.

Ovaj Statut stupa na snagu po završenom postupku upisa promjena u Registar udruga.

 • Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje vrijediti statut Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, usvojen na Skupštini studenoga 2011. godine.
 • Tijela Udruge uskladit će svoje akte s ovim Statutom u roku od tri mjeseca po njegovom donošenju.
 • Stručni tajnika Udruge podnijet će Uredu državne uprave gradu Zagrebu zahtijev za upis promjena u Registar udruga koje se odnose na Statut u roku od četrnaest dana po njegovom donošenju.
 • Zahtjevu za upis promjena u Registar udruge stručni tajnik će priložiti ovaj Statut, kao i sve potrebne dokumente.
 • Ovaj Statut objavit će se na oglasnoj ploči Udruge, a u skraćenoj verziji, vezano uz izmjene u časopisu „Bilten“.

U Zagrebu, 22.09.2015.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]