Centar za eko-društveni razvoj (CEDRA) iz Čakovca organizira studijsko putovanje “Uspješni primjeri korištenja europskih fondova za razvoj modela društvenog uključivanja i ponovne uporabe – austrijska iskustva” koje se održalo u petak 16. svibnja 2014. godine.
Cilj studijskog putovanja je prikazati primjere dobre prakse u korištenju strukturnih fondova Europske unije u razvoju modela društvenog poduzetništva i zapošljavanja pripadnika/ca maginaliziranih društvenih skupina i rješavanje ekoloških problema ponovnom uporabom.

Posjetili smo društvena poduzeća BAN iz Graza i Chance B iz Gleisdorfa gdje su predstavnici prezentirali svoje organizacije, njihov razvojni put, izazove s kojima se suočavaju, iskustava korištenja strukturnih EU fondova kao izvora financiranja svojih projekata, ali i sustava podrške institucija i mreža osnovanih za jačanje društvenih poduzeća. Upravo u tu svrhu organizirano je i izlaganje predstavnika/ce nacionalne platforme za poticanje razvoja društvenog poduzetništva pod nazivom BDV te regionalne mreže za socijalno zapošljvanje BBS.

  1. Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun

Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun od 01.01.2004. godine ostvaruju osobe s invaliditetom koje imaju Znak pristupačnosti. Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja i važeća je isključivo uz Znak pristupačnosti istaknut na vozilu.

Način ostvarivanja:

Za ostvarivanje povlastice odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Službu naplate parkiranja u Upravi T.D. “Jarun d.o.o” radnim danom od 9,00-13,00 sati.

Potrebna dokumentacija za vađenje kartice: Rješenje o tjelesnom oštećenju (kopija te original na uvid), prometna dozvola (kopija te original na uvid), pismena Zamolba za ostvarivanje povlastice te manipulativni troškovi izdavanja godišnje kartice u iznosu od 20,00 kn.

  1.  Ulaz u Nacionalni park Plitvička jezera

Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe sa tjelesnim oštećenjem. Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice koja za razdoblje 2013. godine iznosi 110,00 kn, a osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice.

Pravni okvir: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13),

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.: 150/08 – 82/13),

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (NN br.: 85/06, 150/08, 71/10) .

 

Oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite – participacije

 

Pravni okvir  Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – NN br.: 85/06, 150/08, 71/10,

 

Temeljem članka 14a. Zakona, premije dopunskog ZO koje provodi Zavod osiguravaju se u državnom proračunu za:

 

– osobe koje imaju 100% tjelesnog oštećenja i osobe s višestrukim oštećenjem, te osobe koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi,

 

– darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

 

– dobrovoljne davatelje krvi (muškarce s preko 35 a žene s preko 25 davanja),

 

– redovite učenike i studente starije od 18 godina,

 

– osobe čiji prihodovni cenzus po članu obitelji ne prelazi 45,59 posto proračunske osnovice (za samce u mirovini do 58,31 posto).

 

Način ostvarivanja:

 

Potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, sa osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

 

3.1. Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

 

Pravni okvir: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući  – NN br. 46/07-pročišćen tekst, 64/08, 91/09, 118/09).

 

Osigurana osoba ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u popisu Pravilnika. Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna.

 

Način ostvarivanja: Prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe daje izabrani doktor

 

primarne zdravstvene zaštite na osnovi mišljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće

 

specijalnosti. Odobrenje za početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor Zavoda.

 

Odobrenje za održavajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor Zavoda. Odobrenje za fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe daje ovlašteni doktor Zavoda.

3.2. Prava na ortopedska i druga pomagala

 

Pravni okvir: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima – NN br.: 7/12 – 93/13

 

Osigurane osobe na teret sredstava HZZO ostvaruju pravo na: pomagala, popravak pomagala, rezervne dijelove i potrošni materijal za pomagala.

 

Način ostvarivanja:

 

Pomagalo propisuje i funkcionalnost ocjenjuje ugovorni dr. medicine određene specijalnosti, dr. stomatologije, odnosno dr. opće medicine u ovlaštenoj ustanovi. Nabavku pomagala odobrava ovlašteni doktor HZZO ili liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije HZZO.

 

Predškolski odgoj i upis u prvi razred

Djeca s teškoćama u razvoju koja su u dječjim vrtićima mogu biti u posebnim skupinama ili integrirana u redovite skupine.

Zahtjev za trajnu/privremenu odgodu upisa u prvi razred osnovne škole i zahtjev za trajnu/privremenu odgodu školovanja podnosi roditelj djeteta uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu nadležnom za poslove obrazovanje.

Način ostvarivanja:

Dijete, odnosno učenik može se privremeno/trajno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremeno osloboditi već započetog školovanja:

– čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja,

– koje je steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći,

 

Osnovna škola

Učenici s lakšim teškoćama u razvoju u pravilu se uključuju u redovite razredne odjele te svladavaju redovite nastavne programe uz individualizirane postupke s obzirom na posebne potrebe koje učenik ima ili prilagođene programe sukladne njihovim sposobnostima.

Za učenike s većim teškoćama u razvoju osnovno školovanje ostvaruje se u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja, a može se obavljati i u drugim organizacijama (zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa).

Za učenike s većim teškoćama u razvoju školovanje u posebnim odgojno-obrazovnim organizacijama može trajati do 21. godine života a tijekom osnovnog školovanja mogu se istodobno i radno osposobljavati.

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanja za učenike s posebnim obrazovnim potrebama provodi se u:

  1. redovitim osnovnim školama:

– potpuna integracija (redoviti razredni odjeli): po redovitom programu uz individualizaciju i po prilagođenom programu.

– djelomična integracija (dijelovi nastavnog programa svladavaju se u posebni odgojnim obrazovnim grupama a dio programa u matičnim razredima uz individualizirani pristup): redoviti razredni odjeli (predmeti iz područja kultura) i posebni razredni odjeli (obrazovni predmeti po posebnom programu).

– posebni odjeli s posebnim programima (u posebnim razrednim odjelima svladavaju se posebni program za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju, a ostvaruju ga defektolozi odgovarajuće specijalnosti).

  1. Posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama

– po redovitom programu

– po prilagođenom programu

– po posebnom programu

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup, kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu, školovanje mogu nastaviti:

– u redovitim srednjoškolskim programima uz individualizirani pristup

– u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja ili, iznimno,

– u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih programa za učenike s teškoćama u razvoju.

 

 Srednja škola

Kandidati s teškoćama u razvoju, čije su teškoće u razvoju utvrđene u postupku vještačenja u sustavu socijalne skrbi i/ili su osnovnu školu završili prema rješenju ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport u Gradu Zagrebu o primjerenomu obliku školovanja, imaju pravo na izravan upis u srednju školu.

 

Fakultet

Studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu postupka polaganja ispita tijekom studiranja.

Pravo prednost pri upisu na Visoka učilišta imaju oni kandidati s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnoga oštećenja 60% ili više. Oni ostvaruju pravo na izravan upis na studij uz uvjet prelaženja razredbenoga praga što znači da trebaju položiti sve ispite obveznog i izbornog dijela državne mature koji su obavezan uvjet za upis na pojedine studijske programe te tamogdje je to potrebno polože i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište. Visinu razredbenoga praga dodatne provjere određuju visoka učilišta.

Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju izravno dobivaju mjesto u studentskom domu. Status ovih studenata dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dodatne bodove mogu ostvariti studenti korisnici stalne pomoći za uzdržavanje u 2013. godini prema propisima o socijalnoj skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, br. 157/13) – 400 bodova (dokazuje se rješenjem i/ili zadnjom uplatnicom), studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskog rata) – 200 bodova po roditelju, studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja – 200 bodova za svakog brata ili sestru te studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invalidnosti prema sljedećoj tablici (kategorija – broj bodova):

  1. kategorija (50% tjelesnoga oštećenja) – 400 bodova
  2. kategorija (40% tjelesnoga oštećenja) – 320 bodova
  3. kategorija (30% tjelesnoga oštećenja) – 250 bodova
  4. kategorija (20% tjelesnoga oštećenja) – 200 bodova
  5. kategorija (10% tjelesnoga oštećenja) – 150 bodova.

U Zagrebu djeluje i udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“ (kontakt: Avenija Marina Držića 71/A, 10 000 Zagreb, mail: udruga@zamisli.hr, tel.:091 665 6491, fax.: 01/655-2919)

 

 Prava učenika s invaliditetom:

– Pravo na prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature,

– Pravo na individualizirano prilagođeni postupak polaganja dodatnih provjera posebnih sposobnosti/razredbenih ispita i ispita tijekom studiranja,

– Pravo prednosti pri upisu na Visoka učilišta,

– Pravo na izravno mjesto u studentskom/učeničkom domu,

– Oslobođenje od plaćanja troškova studija (pravo na školarinu i pravo na stipendije),

– Naknadu dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom.

 

Stipendije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svake godine dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija te naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

Način ostvarivanja:

Natječaj se raspisuje krajem godine (najčešće u prosincu) za tekuću akademsku godinu. Natječaj i potrebne obrasce možete skinuti na stranici Ministarstvahttp://public.mzos.hr/Default.aspx

Grad Zagreb

Način ostvarivanja:

Natječaj se raspisuje u studenom za tekuću akademsku godinu. Natječaj i potrebne obrasce možete skinuti na stranici Grada Zagreba: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=21164

Pomoćnik u nastavi

Pravni okvir: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -NN 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012. i 94/2013.)

Školska ustanova može na prijedlog osnivača, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, angažirati i druge odgojno-obrazovne radnike za ispunjavanje posebnih potreba u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu te specifičnih uvjeta u školskoj ustanovi. (članak 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

Pravni okvir: Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

(Narodne novine, broj 63/2008. i 90/2010.)

Škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je prema rješenju o primjerenom obliku obrazovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju te obavljanju školskih aktivnosti i zadataka. (članak 15. Državnog pedagoškog standarda).

Način ostvarivanja:

U pravilu zahtjev za asistentom u nastavi podnosi škola u dogovoru s roditeljem, a nakon obavljenog razgovora s timom škole.