Svjetski CP dan - radionica

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Svjetski dan cerebralne paralize World CP Day je pokret osoba s cerebralnom paralizom, njihovih obitelji i organizacija koje ih podržavaju, u više od 50 zemalja svijeta. Čitaj više

Šesto čulo logo - HRT radio

Za sve koji nisu imali prilike slušati uživo prijenos emisije Šesto čulo, u prilogu Vam dostavljamo link na snimku emisije.

CeDePe tim.

http://radio.hrt.hr/ep/financiranje-udruga/157017/

 

Šesto čulo logo - HRT radio
Obavijest svim članovima, roditeljima, korisnicima i prijateljima Udruge:
 
U srijedu, 13.04.2016. u 20.15 sati će predstavnici Udruge sudjelovati u emisiji Šesto čulo na Hrvatskom radiju 1. program. Tema emisije je financiranje i održivost udruga.
 
“Šesto čulo” je emisija namijenjena osobama s invaliditetom sa svim temama i pitanjima koja ih zanimaju i tiču se njihova života. Služi i senzibilizaciji šire javnosti za pitanja i probleme osoba s invaliditetom.
 
CeDePe tim.
  1. Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun

Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun od 01.01.2004. godine ostvaruju osobe s invaliditetom koje imaju Znak pristupačnosti. Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja i važeća je isključivo uz Znak pristupačnosti istaknut na vozilu.

Način ostvarivanja:

Za ostvarivanje povlastice odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Službu naplate parkiranja u Upravi T.D. “Jarun d.o.o” radnim danom od 9,00-13,00 sati.

Potrebna dokumentacija za vađenje kartice: Rješenje o tjelesnom oštećenju (kopija te original na uvid), prometna dozvola (kopija te original na uvid), pismena Zamolba za ostvarivanje povlastice te manipulativni troškovi izdavanja godišnje kartice u iznosu od 20,00 kn.

  1.  Ulaz u Nacionalni park Plitvička jezera

Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe sa tjelesnim oštećenjem. Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice koja za razdoblje 2013. godine iznosi 110,00 kn, a osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice.

Pravni okvir: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13),

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.: 150/08 – 82/13),

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (NN br.: 85/06, 150/08, 71/10) .

 

Oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite – participacije

 

Pravni okvir  Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – NN br.: 85/06, 150/08, 71/10,

 

Temeljem članka 14a. Zakona, premije dopunskog ZO koje provodi Zavod osiguravaju se u državnom proračunu za:

 

– osobe koje imaju 100% tjelesnog oštećenja i osobe s višestrukim oštećenjem, te osobe koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi,

 

– darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

 

– dobrovoljne davatelje krvi (muškarce s preko 35 a žene s preko 25 davanja),

 

– redovite učenike i studente starije od 18 godina,

 

– osobe čiji prihodovni cenzus po članu obitelji ne prelazi 45,59 posto proračunske osnovice (za samce u mirovini do 58,31 posto).

 

Način ostvarivanja:

 

Potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, sa osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

 

3.1. Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

 

Pravni okvir: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući  – NN br. 46/07-pročišćen tekst, 64/08, 91/09, 118/09).

 

Osigurana osoba ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u popisu Pravilnika. Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna.

 

Način ostvarivanja: Prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe daje izabrani doktor

 

primarne zdravstvene zaštite na osnovi mišljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće

 

specijalnosti. Odobrenje za početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor Zavoda.

 

Odobrenje za održavajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor Zavoda. Odobrenje za fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe daje ovlašteni doktor Zavoda.

3.2. Prava na ortopedska i druga pomagala

 

Pravni okvir: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima – NN br.: 7/12 – 93/13

 

Osigurane osobe na teret sredstava HZZO ostvaruju pravo na: pomagala, popravak pomagala, rezervne dijelove i potrošni materijal za pomagala.

 

Način ostvarivanja:

 

Pomagalo propisuje i funkcionalnost ocjenjuje ugovorni dr. medicine određene specijalnosti, dr. stomatologije, odnosno dr. opće medicine u ovlaštenoj ustanovi. Nabavku pomagala odobrava ovlašteni doktor HZZO ili liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije HZZO.

 

Predškolski odgoj i upis u prvi razred

Djeca s teškoćama u razvoju koja su u dječjim vrtićima mogu biti u posebnim skupinama ili integrirana u redovite skupine.

Zahtjev za trajnu/privremenu odgodu upisa u prvi razred osnovne škole i zahtjev za trajnu/privremenu odgodu školovanja podnosi roditelj djeteta uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu nadležnom za poslove obrazovanje.

Način ostvarivanja:

Dijete, odnosno učenik može se privremeno/trajno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremeno osloboditi već započetog školovanja:

– čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja,

– koje je steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći,

 

Osnovna škola

Učenici s lakšim teškoćama u razvoju u pravilu se uključuju u redovite razredne odjele te svladavaju redovite nastavne programe uz individualizirane postupke s obzirom na posebne potrebe koje učenik ima ili prilagođene programe sukladne njihovim sposobnostima.

Za učenike s većim teškoćama u razvoju osnovno školovanje ostvaruje se u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja, a može se obavljati i u drugim organizacijama (zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa).

Za učenike s većim teškoćama u razvoju školovanje u posebnim odgojno-obrazovnim organizacijama može trajati do 21. godine života a tijekom osnovnog školovanja mogu se istodobno i radno osposobljavati.

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanja za učenike s posebnim obrazovnim potrebama provodi se u:

  1. redovitim osnovnim školama:

– potpuna integracija (redoviti razredni odjeli): po redovitom programu uz individualizaciju i po prilagođenom programu.

– djelomična integracija (dijelovi nastavnog programa svladavaju se u posebni odgojnim obrazovnim grupama a dio programa u matičnim razredima uz individualizirani pristup): redoviti razredni odjeli (predmeti iz područja kultura) i posebni razredni odjeli (obrazovni predmeti po posebnom programu).

– posebni odjeli s posebnim programima (u posebnim razrednim odjelima svladavaju se posebni program za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju, a ostvaruju ga defektolozi odgovarajuće specijalnosti).

  1. Posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama

– po redovitom programu

– po prilagođenom programu

– po posebnom programu

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup, kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu, školovanje mogu nastaviti:

– u redovitim srednjoškolskim programima uz individualizirani pristup

– u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja ili, iznimno,

– u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih programa za učenike s teškoćama u razvoju.

 

 Srednja škola

Kandidati s teškoćama u razvoju, čije su teškoće u razvoju utvrđene u postupku vještačenja u sustavu socijalne skrbi i/ili su osnovnu školu završili prema rješenju ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport u Gradu Zagrebu o primjerenomu obliku školovanja, imaju pravo na izravan upis u srednju školu.

 

Fakultet

Studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu postupka polaganja ispita tijekom studiranja.

Pravo prednost pri upisu na Visoka učilišta imaju oni kandidati s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnoga oštećenja 60% ili više. Oni ostvaruju pravo na izravan upis na studij uz uvjet prelaženja razredbenoga praga što znači da trebaju položiti sve ispite obveznog i izbornog dijela državne mature koji su obavezan uvjet za upis na pojedine studijske programe te tamogdje je to potrebno polože i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište. Visinu razredbenoga praga dodatne provjere određuju visoka učilišta.

Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju izravno dobivaju mjesto u studentskom domu. Status ovih studenata dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dodatne bodove mogu ostvariti studenti korisnici stalne pomoći za uzdržavanje u 2013. godini prema propisima o socijalnoj skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, br. 157/13) – 400 bodova (dokazuje se rješenjem i/ili zadnjom uplatnicom), studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskog rata) – 200 bodova po roditelju, studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja – 200 bodova za svakog brata ili sestru te studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invalidnosti prema sljedećoj tablici (kategorija – broj bodova):

  1. kategorija (50% tjelesnoga oštećenja) – 400 bodova
  2. kategorija (40% tjelesnoga oštećenja) – 320 bodova
  3. kategorija (30% tjelesnoga oštećenja) – 250 bodova
  4. kategorija (20% tjelesnoga oštećenja) – 200 bodova
  5. kategorija (10% tjelesnoga oštećenja) – 150 bodova.

U Zagrebu djeluje i udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“ (kontakt: Avenija Marina Držića 71/A, 10 000 Zagreb, mail: udruga@zamisli.hr, tel.:091 665 6491, fax.: 01/655-2919)

 

 Prava učenika s invaliditetom:

– Pravo na prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature,

– Pravo na individualizirano prilagođeni postupak polaganja dodatnih provjera posebnih sposobnosti/razredbenih ispita i ispita tijekom studiranja,

– Pravo prednosti pri upisu na Visoka učilišta,

– Pravo na izravno mjesto u studentskom/učeničkom domu,

– Oslobođenje od plaćanja troškova studija (pravo na školarinu i pravo na stipendije),

– Naknadu dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom.

 

Stipendije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svake godine dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija te naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

Način ostvarivanja:

Natječaj se raspisuje krajem godine (najčešće u prosincu) za tekuću akademsku godinu. Natječaj i potrebne obrasce možete skinuti na stranici Ministarstvahttp://public.mzos.hr/Default.aspx

Grad Zagreb

Način ostvarivanja:

Natječaj se raspisuje u studenom za tekuću akademsku godinu. Natječaj i potrebne obrasce možete skinuti na stranici Grada Zagreba: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=21164

Pomoćnik u nastavi

Pravni okvir: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -NN 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012. i 94/2013.)

Školska ustanova može na prijedlog osnivača, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, angažirati i druge odgojno-obrazovne radnike za ispunjavanje posebnih potreba u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu te specifičnih uvjeta u školskoj ustanovi. (članak 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

Pravni okvir: Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

(Narodne novine, broj 63/2008. i 90/2010.)

Škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je prema rješenju o primjerenom obliku obrazovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju te obavljanju školskih aktivnosti i zadataka. (članak 15. Državnog pedagoškog standarda).

Način ostvarivanja:

U pravilu zahtjev za asistentom u nastavi podnosi škola u dogovoru s roditeljem, a nakon obavljenog razgovora s timom škole.