Stručna služba

Radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih te drugih poslova i zadataka, neophodnih za ostvarivanje misije i djelatnosti Udruge oformljena je Stručna služba koju čine: Stručna tajnica, voditelji/administratori projekata i voditelji podružnica.

ZVJEZDANA DELIĆ, stručna tajnica

Magistra socijalnog rada. Svoju stručnu karijeru započela je u CeDePe-u Zagreb 1993. godine na radnom mjestu socijalne radnice, dok je od 2010. godine zaposlena na poslovima stručne tajnice, koji uključuju: provođenje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora, rukovođenje radom Strateškog tima, osmišljavanje i implementacija socijalnih, edukativnih i savjetodavnih usluga Udruge, praćenje nacionalnih i europskih natječaja, pisanje, provedba i diseminacija projekata, provedba javnih nabava, izvještavanje, financijsko poslovanje udruge, strateški razvoj poslovanja, razvoj novih usluga, proširenje postojećih usluga, planiranje razvoja ljudskih resursa te razvoj strategije samofinanciranja.

Sudjelovala je na mnogim seminarima, stručnim skupovima i simpozijima iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zaštite djece i mladih s invaliditetom te zaštite obitelji.

DRAGANA VELDIĆ ŠARIĆ, voditeljica Poludnevnog boravka

Magistra edukacijske rehabilitacije. Nakon završene Jezične gimnazije u Šibeniku upisuje preddiplomski studij rehabilitacije na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu ( smjer rehabilitacija), gdje 2012. godine diplomira na smjeru Inkluzivne edukacije i rehabilitacije. Za cijelo vrijeme fakultetskog obrazovanja, zaposlena je kao poslovna tajnica u privatnoj firmi, gdje stječe organizacijske vještine  i sklonost timskom radu. U to vrijeme volontira na dva Festivala jednakih mogućnosti, Domu za nezbrinutu djecu te u različitim udrugama za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama gdje se educira za različite tehnike grupnog rada s odraslim osobama s invaliditetom, kao i različite kreativne tehnike rada. Odmah nakon diplomiranja radila je u OŠ Nad lipom kao učitelj rehabilitator – nastava u kući.

Od listopada 2012. zaposlena je kao voditeljica Poludnevnog boravka u CeDePe-u Zagreb (Podružnica Sloboština) gdje organizira rad i vodi cjelokupnu dokumentaciju poludnevnog boravka i kao rehabilitator u individualnom i grupnom radu s korisnicima i Ljetnoj školi.Na edukaciji u sklopu projekta ”Volontiranje- prilika za nove kompetencije” stekla je potrebne vještine za menadžment volontera i uključivanje osoba s invaliditetom u svijet volontiranja.

KRISTINA ŠOLAJA, voditeljica projekta

Magistra socijalnog rada. Završila je srednju ekonomsku školu u Zagrebu, a diplomirala je socijalni rad 2011. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pripravništvo je odrađivala u Domu za starije i nemoćne osobe „Park“ (gdje je u sklopu projekta „Godine nisu važne“ educirana za Voditeljicu motivacijskog treninga), Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb, Dječjem domu Zagreb te u Centru za socijalnu skrb – podružnica Dubrava, obavljajući poslove socijalnog radnika. Nakon položenog stručnog ispita, volontirala je u Romskom nacionalnom vijeću. U CeDePe Zagreb dolazi u rujnu 2014. godine, na radnom mjestu koordinatorice trogodišnjeg Programa podrške u domu i zajednici osobama s težim invaliditetom. Stečeno znanje kontinuirano je usavršavala na raznim stručnim skupovima, seminarima, internim edukacijama udruga i okruglim stolovima iz područja socijalnog rada. Članica je Tima za kvalitetu te vrši funkciju Povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika.

JOSIP KOŠTAN, viši stručni suradnik

Ekonomist. Tijekom svog desetogodišnjeg radnog iskustva, najviše znanja je stekao radeći  administrativne poslove te kao asistent u internom računovodstvu međunarodne konzultantske kuće. Krajem 2012. godine, svoj rad u udruzi započinje kao volonter u Glavnom uredu. Upoznaje se s radom ureda te sudjeluje u administrativnim poslovima te poslovima vezanim uz pisanje te provedbu nacionalnih i EU projekata. Danas obavlja poslove višeg stručnog suradnika: obavlja organizacijske, upravne i stručne poslove unutar Stručne službe, a osobito one kojima se osiguravaju formalne pretpostavke za provedbu planova i programa iz domene socijalnih usluga, standarda kvalitete, deinstitucionalizacije i razvoja partnerstva, obavlja stručne poslove za glavni ured i tijela upravljanja te sudjeluje u izradi akata, programa, izvješća i dr. u suradnji i po uputama stručnog tajnika, sudjeluje u prikupljanju i obradi podataka i drugih materijala za potrebe stručne službe, priprema podatke za kratka izvješća o radu, financijske i druge izvještaje i analize po zahtjevu stručnog tajnika za sjednice tijela upravljanja, obavlja  istraživanja o objavljenim natječajima, javnim pozivima i drugih programa financiranja organizacija civilnog društva, priprema sažetke idejnih prijedloga programa/projekata za stručnog tajnika, te sudjeluje u njihovom razmatranju na sjednicama upravnih tijela, izrađuje nacrte izvješća, informacija i drugih analitičko-normativnih materijala, održavanja sjednica upravnih radnih tijela, te izrađuje stajališta i akte donesenih na tim tijelima, surađuje s voditeljima projekta i voditeljima usluga u svrhu razmjene informacija, provodi administrativne poslove Glavnog ureda u dogovoru s stručnim tajnikom.