Na temelju članka 31, stavka 10., Upravni odbor CeDePe-Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb (u daljnjem tekstu: Udruga), na svojoj sjednici održanoj dana01.10. 2015. godine, donosi:

Etički kodeks

I. UVOD

CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom postoji od 1977.g., iako je tijekom vremena promijenilo nekoliko naziva, prilagođavajući svoj rad i djelovanje promjenama u društvu i prihvaćanju osoba s invaliditetom kao dijela društvene zajednice.
Misija kojoj težimo jest stvaranje uvjeta za dostojanstven i kvalitetan život i socijalnu uključenost djece i osoba s cerebralnom i dječjom paralizom kroz promicanje njihovih prava i pružanje socijalnih usluga.
Etički kodeks nije samo skup pravila. On je sredstvo kojim CeDePe želi postići svoj maksimum u poslovnoj izvrsnosti, profesionalnom ponašanju i ugledu, časnom poslovanju, profesionalnom razvoju svojih radnika, socijalnoj uključenosti svojih članova i korisnika, te kvaliteti pružanja svojih usluga.
Za poštivanje Etičkog kodeksa odgovorni su svi.

II. OPĆE ODREDBE

Članak1.
Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.
Etički kodeks donosi se sa ciljem poticanja, razumijevanja i prihvaćanja temeljnih načela moralno prihvatljivoga ponašanja i namijenjen je svima koji djeluju u ime CeDePe-a, koriste usluge ili su članovi CeDePe-a te se odnosi na:
-tijela CeDePe-a
-članove i korisnike s poslovnom sposobnošću,
-roditelje, skrbnike ili članove obitelji članova i korisnika s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, a koji su im zakonski zastupnici,
-roditelje maloljetne djece koji su članovi ili korisnici,
-radnike, honorarne radnike, volontere,
-vanjske suradnike, te
-druge osobe s kojima se CeDePe svakodnevno susreće u ostvarivanju svoje misije.

III. POJMOVI

Članak 3.
Za lakše razumijevanje Etičkog kodeksa, pojedine izraze treba tumačiti na sljedeći način:
• izraz tijela CeDePe-a:podrazumijeva Skupštinu, Upravni odbor, Nadzorni odbor tj. osobe koje su izabrane temeljem odredbi Statuta
• izraz članovi: uključuje sve one koji su se dobrovoljno učlanili u CeDePe i pri učlanjenju ispunili Pristupnicu za aktivnočlanstvo
• izraz korisnici usluga: uključuje sve one koji koriste socijalne usluge ili su uključeni kao korisnici u programe i projekte CeDePe-a
• izraz roditelji, skrbnici ili članovi obitelji: odnosi se na osobe koje su zakonski zastupnici članovima / korisnicima bez poslovne sposobnosti
• izraz roditelji malodobne djece: odnosi se na one roditelje čija su djeca članovi / korisnici usluga
• izraz radnici / suradnici: sve osobe koje rade za CeDePe
• izraz radno mjesto/radna okolina: podrazumijeva fizički prostor u kojem svaka osoba obavlja svoje svakodnevne aktivnosti, odnosno poslovni prostor udruge gdje se izvode poslovni sastanci ili obavljaju određene aktivnosti
• izraz neposredno nadređeni: za radnike – podrazumijeva prvog nadređenog na koga je pojedinac upućen tijekom svoga svakodnevnog rada; za članove – podrazumijeva predsjednika Upravnog odbora; za korisnike -podrazumijeva voditelja usluge.

IV. OPĆA NAČELA I PRAVILA

Članak 4.
(1.) Svi navedeni dionici iz članka 2. dužni su pridržavati se sljedećih načela u međusobnoj komunikaciji, kao i komunikaciji prema van:
• zakonitosti
• nediskriminacije i ravnopravnosti
• efikasnosti
• primjerenosti
• dosljednosti
• objektivnosti i nepristranosti.
(2.) Također su dužni u komunikaciji voditi računa o ugledu Udruge, kao i izbjegavati bilo koji oblik diskriminacije, posebno iz nacionalnih, vjerskih, socijalnih, političkih i spolnih razloga.
(3.) Zabranjuje se bilo kakva vrsta nepoštivanja osobnosti.
(4.) Zabranjuje se bilo kakva vrsta agresivnosti, diskriminacije, klevetanja i zlostavljanja.
(5.) Zabranjen je bilo koji oblik ponašanja koji dovodi do zastrašivanja, ponižavanja, ugrožavanja ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta.

V. ETIČKA PRAVILA ZA TIJELA UDRUGE

Članak 5.
5.1. Izvršavanje zadataka i preuzetih obveza
Jedno od temeljnih poslovnih načela je točnost, brzina i pun angažman u izvršavanju preuzetih zadataka i obveza. Ono se treba iskazivati u svakodnevnom radu tijela udruge te provoditi u odnosima s članovima, korisnicima, uključenim roditeljima/skrbnicima, radnicima, dobavljačima, donatorima i drugim zainteresiranim stranama.
5.2. Zakonitost rada i poslovanja
Svi ugovori i drugi poslovi koje CeDePe sklapa moraju biti u skladu sa zakonom, drugim propisima, običajima djelatnosti i dobrim poslovnim običajima. To predstavlja minimalni i nezaobilazni segment poslovanja.
Tijela udruge u svom radu odnosno planiranju i provođenju poslovne politike trebaju poštivati zakone, druga pravila, običaje te opća načela poslovnog ponašanja i primjenjivati najviše stručne, poslovne i etičke standarde.
5.3. Profesionalnost, stručnost, odgovornost, objektivnost i neovisnost u radu
Svaki član tijela udruge u svom djelovanju mora se voditi profesionalnim ponašanjem. Profesionalnim ponašanjem smatra se ponašanje u skladu sa temeljnim vrijednostima i principima djelovanja: sloboda izbora, samostalnost osoba, poštivanje različitosti, samosvijest osoba, osviještenost zajednice, informirani izbor, te razvoj pojedinca i organizacije.
5.4. Povjerljivost u poslovanju te zaštita podataka
Svaki član tijela udruge koji temeljem svog sudjelovanja u radu tijela dođe do saznanja o organizaciji poslovanja, radu udruge, planiranim strategijama, unapređenju poslovanja, strateškim ciljevima, razvojnoj strategiji, zaposlenicima ili bilo kojeg drugog podatka trebaju štiti takve podatke sve dok oni ne budu objavljeni u službenoj formi.
Ne dopušta se otkrivanje neobjavljenih podataka drugim radnicima ni bilo kojoj drugoj strani sve dok oni ne budu objavljeni u službenoj formi.
5.5. Kultura dijaloga
Svaki član tijela udruge ima pravo na radnu okolinu u kojoj se osjeća poštovano i zadovoljno te u kojoj može izreći svoje mišljenje ili stav, te dati svoj glas za prijedlog koji on smatra ispravnim.
Stoga se u radu upravnih tijela podržava iskrenost, cjelovitost, poštovanje, povjerenje i odgovornost.

VI. ETIČKA PRAVILA ZA ČLANOVE

Članak 6.
Polazeći od činjenice da je članstvo u udruzi dobrovoljno, članovi udruge spremni su i obvezuju se na:

6.1. Aktivno sudjelovanje
Temeljem Statuta CeDePe-a osoba u svojstvu člana može biti: aktivan član, nominalan član, počasni član i pridruženi član. Ostale odredbe o članstvu regulirane su Statutom udruge.
Svaki aktivni član udruge može sudjelovati u radu udruge na način da bira i budeizabiran u tijela upravljanja.
Svaki aktivni i nominalni član ima pravo sudjelovati u svima aktivnostima koje su predviđene Strateškim i Akcijskim planom Udruge,te da sudjelujeu davanju inicijative za poboljšanje kvalitete života osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji.
6.2. Poštivanje odluka tijela upravljanja
U dobroj vjeri profesionalnog ponašanja tijela upravljanja, poznavanju cjelokupnih poslovnih procesa,smjera razvoja socijalne politike, razvoja kadrovskih, prostornih i drugih kapaciteta, svaki član, korisnik i radnik ima obvezu poštivati odluke tijela upravljanja čak i kada se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

Bilo koje javno komentiranje odluka tijela upravljanja u dvosmislenom, pogrdnom, omalovažavajućem ili na bilo koji drugi način omalovažavajućem smislu smatra se neprihvatljivim ponašanjem.
6.3. Individualnost
Svaki član ima pravo na osobno dostojanstvo, autonomiju i individualnost, ima pravo na poštivanje svoje kulture i vrijednosti, uvažavanje načina njegove komunikacije, kao i pravo na osobno uvažavanje i svoju različitost.

Bilo koja vrsta diskriminacije temeljena na gore navedenom je nedopustiva u bilo kojem odnosu među svim osobama navedenim u točci 2. ovoga kodeksa.
6.4. Toleranciju
Sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihova rješavanja, pri čemu će pokazati spremnost da saslušaju druge i da s uvažavanjem saslušaju tuđe argumente, čak kada se ne slažu sa njihovim mišljenjem.
Nastojati težiti što većoj tolerantnosti u odnosima s drugim članovima Udruge, kao i sa svim drugim osobama, prvi dajući primjer za tolerancije.
6.5. Spremnost za timski rad i suradnju
Pridržavati se dogovora o načinu provođenja određenih akcija, pri čemu se neće samostalno istupati u službenim kontaktima i javnim istupima, pozivajući se na Udrugu bez ovlaštenja osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge.

6.6. Primjerena komunikacija
Svaka komunikacija kao razmjena informacija, ideja i osjećaja verbalnim sredstvima kroz uporabu govora, pismenim putem – korištenjem tiskanih medija ili društvenih mreža, ili neverbalnim sredstvima odnosno govorom tijela, gestama, tonom ili visinom glasa, mora biti primjerena.
Pri komunikaciji svaki član ima obvezu štiti integritet i interesi CeDePe-a.

Nedopustiva je bilo kakva vrsta komunikacije koja omalovažava radnike, članove tijela upravljanja, negativno prikazuje usluge i djelatnost udruge ili koja nanosi štetu ugledu udruge.
6.7. Poštivanje drugih
Poštivati privatnost svakog člana Udruge i to tako da će čuvati povjerljivost osobnih podataka drugih članova Udruge, tj. imena, prezimena, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze, kao i sve druge podatke povjerljive prirode, a posebno se obvezuju da u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima ove podatke neće i ne mogu objavljivati bez suglasnosti člana na kojeg se ti podaci odnose.
Svaki član čija su tjelesna, intelektualna, percepcivna i druga oštećenja izražena u tolikoj mjeri da je očigledno da ne može shvaćati procese, ima u najvećoj mogućoj mjeri ista prava i obaveze kao i svi ostali članovi.
6.8. Razmjenu informacija
Svaki član udruge ima pravo i obvezu da sve informacije i spoznaje o različitim tehnikama pomoći djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom do kojih su došli, prenesu drugim članovima ili njihovim roditeljima, kao i informacije o pravima koja su ostvarili iz područja zdravstvene, socijalne i druge zaštite.

Nedopustiva je razmjena informacija, bilo djelomičnih bilo u cijelosti, koje se smatraju povjerljivim, a odnose se na radnike, udrugu, poslovne procese, operacije, razvoj usluga i istraživanje, kao i intelektualno vlasništvo.
6.9. Altruizam i ostvarivanje ideala u praksi
Zalagati se za pravo integracije u prirodnu sredinu svake osobe, pa tako i osobe s višestrukim oštećenjima.
Zalagati se za slobodu izbora same osobe ili roditelja, ukazivati na pravo, potrebu i opravdanost integracije djece i osoba s invaliditetom, te nastojati što više ljudi uključiti u osobni kontakt s njima.

VII. ETIČKAPRAVILA ZA KORISNIKE, TE RODITELJE I / ILI ČLANOVE OBITELJI KORISNIKA USLUGA U SLUČAJU POSLOVNE NESPOSOBNOSTI

Članak 7.
Polazeći od činjenice jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u svim oblicima društvenog života, svjesni neravnopravnog položaja djece s teškoćama u razvoju i osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji, istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive, korisnici usluga, te roditelji / članovi obitelji korisnika usluga bez poslovne sposobnosti, spremni su i obvezuju se na:
7.1. Informirani izbor
Korisnik ima pravo odlučivanja i izbora ukoliko njegov izbor ne zadire u prava ostalih korisnika. Dužnost je korisnika informirati se o svim aspektima aktivnosti i usluga, tražiti i primiti informacije i na temelju njih donijeti odluku o načinima primanja usluge.
7.2. Dostojanstvenost
Korisnik ima pravo boravka bez iskorištavanja, zlouporaba i ponižavanja od strane radnika, volontera ili ostalih uključenih u Udrugu. Obaveza je korisnika prijaviti situacije koje mu ugrožavaju dostojanstvo i ljudska prava propisanom procedurom Udruge.
Isto tako je zabranjeno ponašanje korisnika koje dovodi do iskorištavanja i ugrožavanja dostojanstva radnika.

Nedopustivo je iskorištavanje invaliditeta od strane korisnika za postizanje osobnih ciljeva bilo koje vrste.
7.3. Aktivno sudjelovanje i uvažavanje ograničenja
Svaki korisnik usluge, programa ili projekta može aktivno doprinositi poboljšanju usluge u koju je uključen davanjem svojih prijedloga voditelju usluge.

Ne tolerira se komentiranje, negativan stav, kao ni davanje prijedloga za poboljšanje usluge, programa ili projekta ukoliko osoba nije uključena u iste.
7.4. Uvažavanje ograničenja
Svaki korisnik usluge, programa, projekta ili bilo koje druge aktivnosti, mora uvažavati prostorna, organizacijska i ljudska ograničenja pri pružanju istih.

Ne uvažavanje ograničenja i neprihvaćanje istih, te opetovano zahtijevanje van mogućih okvira, smatra se neprihvatljivim ponašanjem.
7.5. Jednakost
Svaki korisnik usluge čija su tjelesna, intelektualna, perceptivna i druga oštećenja izražena u tolikoj mjeri da je očigledno da ne može shvaćati procese, ima u najvećoj mogućoj mjeri ista prava i obaveze kao i svi ostali korisnici.

Uskraćivanje bilo kojeg prava od bilo koje osobe navedene u članku 2. smatra se nejednakim postupanjem i nedopustivo je ponašanje.
7.6. Osobni razvoj
Korisnik ima pravo na primjerenu njegu i skrb, rehabilitacijske postupke i osposobljavanje kako bi maksimalno razvio svoje sposobnosti i vještine. U planiranju i provedbi aktivnosti i usluga svaki korisnik ima pravo biti produktivan i koristan u okviru svojih mogućnosti.
7.7. Zastupanje
Ukoliko korisnik zbog težine oštećenja nije u mogućnosti odlučivati i zastupati svoja prava, u njegovo ime zastupa ga zakonski skrbnik. Dužnost je skrbnika držati se gore navedenih pravila ponašanja.

VIII. RADNICI, HONORARNI RADNICI I VOLONTERI

Članak 8.
1.1. Poštivanje ljudskih prava
Udruga je organizacija osoba s invaliditetom čije članstvo predstavlja svrhu postojanja organizacije. Poštivanje ljudskih prava osoba s invaliditetom u radu, komunikaciji i općem postupanju s njima je obaveza svakog radnika.
Zabranjuje se bilo koja vrsta diskriminacije prilikom komunikacije, planiranja aktivnosti i usluga kao i u provedbi istih.
Kriteriji za uključivanje korisnika u pojedine usluge ne smatraju se diskriminacijom, nego praktičnim ograničenjima koji doprinose kvalitetnoj usluzi, s obzirom na mogućnosti korisnika i organizacije usluga.
1.2. Poštivanje organizacije posla
Svi radnici CeDePe-a moraju poštovati propisanu hijerarhiju navedenu u Pravilniku o radu, a za dobrobit provedbe obavljati dužnosti u okviru svoga radnog mjesta vezane uz izvještavanje, vođenje dokumentacije, kvalitetne provedbe i razvitka aktivnosti i usluga, te poštivanje dogovorenih rokova.
Bavljenje poslovima van opsega pojedinog radnika smanjuje učinkovitost, te je nepotrebno trošenje vremena i resursa, a kao takvo ne doprinosi razvitku Udruge.
1.3. Profesionalnost, stručnost i nepristranost
Svi radnici CeDePe-a imaju obvezu i odgovornost prema drugima u smislu poštena, iskrena i nepristrana ponašanja i prihvaćanja kriterija izvrsnosti u svim domenama radi ostvarivanja zajedničkog dobra CeDePe-a u cjelini.
Svi radnici trebaju težiti za najvećim mogućim stupnjem profesionalnosti i stručnosti u svome poslu, a kao rezultat postići izvrsnost aktivnosti i usluge u kojima rade.
Od radnika / suradnika CeDePe-a očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavaju svoje obveze prema, članovima, korisnicima, uključenim roditeljima, kolegama i ostalim suradnicima. U svom djelovanju radnici slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije.
Svi radnici trebaju održavati i poticati suradnju u profesionalnim odnosima i nastojati težiti povećanju standarda kvalitete kad god je to moguće. Od svih se očekuje djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva.
Obveza je radnika poštovanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te u skladu s time nedopustivo je komentiranje, analiziranje i iznošenje vlastitog mišljenja o profesionalnom području za koje radnik nije stručan.
1.3.1. Obveza je svakog radnika:
1. da svoje poslove obavlja profesionalno tj. savjesno, pravilno, etično i učinkovito u skladu s pravilima struke,
2. da u svom stručnom radu nastoji uvijek biti kreativan i poduzetan
3. da stavove i odluke temelji na načelu objektivnosti i neovisnosti te provjerenim činjenicama,
4. da održava i potiče suradnju u profesionalnim odnosima i da komunicira s drugima poštujući načelo partnerstva, poštenja, nepristranosti, transparentnosti, iskrenosti i obostranog poštovanja,
5. da svojim radom i ponašanjem služi kao uzor ostalim radnicima i suradnicima CeDePe-a,
6. da posvećuje posebnu pažnju zaštiti imovine i interesa CeDePe-a,
7. da u javnosti zastupa i štiti interese CeDePe-a i doprinosi izgradnji njenog ugleda u javnosti,
8. da vodi računa o svom profesionalnom nastupu i primjerenom izgledu pred suradnicima, korisnicima i drugim osobama,
9. da se aktivnostima koje nisu vezane uz poslove koje mu je povjerio poslodavac bavi izvan radnog vremena i na način koji neće štetiti njegovom profesionalnom ugledu, obvezama i interesima CeDePe-a.
1.4. Profesionalnost, stručnost i nepristranost
Načelo produktivne komunikacije podrazumijeva razgovor, prepisku i bilo koji drugi oblik komuniciranja između dvoje ili više radnika koji vodi ka produktivnom rješenju problema, dogovora ili plana koji je predmet komunikacije.
Radnici Udruge u svojoj komunikaciju trebaju izbjegavati bilo koji oblik agresivnosti i nametanja u komunikaciji, posebice u komunikaciji podređenih i nadređenih ili radnika i korisnika ili roditelja/skrbnika.
Decentan humor, šaljivi ton razgovora i blago nagovaranje, dopušten su način komunikacije, između radnika, članova i korisnika, a u svrhu savladavanja napetosti i neugodnih situacija u svakodnevnom radu.
Uobičajena komunikacija, dobronamjerne šale i kritika kao i odnosi spolne i druge intimne naravi između radnika koji počivaju na pristanku i uzajamnom poštovanju, smatraju se područjem privatnosti te nisu sami po sebikršenje Etičkog kodeksa.
Treba, međutim, izbjegavati situacije u kojima takviodnosi između radnika mogu dovesti do kršenja pravilaEtičkog kodeksa o objektivnosti, nepristranosti i sukobu interesa, posebno uodnosima između radnika koji su u neposrednomhijerarhijskom odnosu koji uključuje ocjenjivanje tuđeg rada i dostignuća i/ili odlučivanje o statusu, profesionalnom napredovanju, pogodnostima i nagradama.
1.4.1. U svakodnevnim situacijama na radnom mjestu očekuje se ponašanje koje je u skladu s općeprihvaćenim pravilima pristojnog ophođenja:
1. pozdravljanje i odzdravljanje pri susretu,
2. ljubazan stil komunikacije,
3. izrazi poštovanja prema starijima,
4. primjereno oslovljavanje,
5. isprika i ispravljanje pogreške,
6. točnost dolaska na posao i sastanke, kao i poštivanje dogovorenih rokova,
7. prikladno poslovno odijevanje, visoki standardi osobne higijene i urednosti,
8. čistoća i urednost radnog prostora,
9. izbjegavanje i aktivno sprječavanje svađa i konflikata,
10. diskrecija – izbjegavanje sudjelovanja u glasinama, ogovaranju te drugim vrstama negativne i štetne komunikacije.
1.5. Međuljudski odnosi
U svojem međusobnom ophođenju, radnici moraju poštivati pravila dostojanstvenog ponašanja, temeljnog bontona i običaja vezanih za hrvatsku kulturu. Zabranjuje se bilo kakva vrsta nepoštovanja osobnosti, agresivnosti, diskriminacije i zlostavljanja.
Zabranjen je bilo koji oblik ponašanja koji dovodi do zastrašivanja, ponižavanja, ugrožavanja ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta.
1.6. Timski rad
Radnici Udruge su osobe koji zajedničkim snagama doprinose razvoju aktivnosti i usluga kao i same organizacije. Načela timskog rada moraju biti poštovana u bilo kojem odnosu, a posebice u odnosu podređeni i nadređeni.
Davanje ideja i primjedaba, konstruktivno raspravljanje i slično poželjni su oblici timskog rada koje se ne smije kategorizirati kao prijestup radnika, ako se odvija u propisanim granicama komunikacije i međuljudskih odnosa.
1.7. Aktivno sudjelovanje
Zbog dobrobiti i razvoja organizacije, dužnost je svih radnika i korisnika aktivno sudjelovati u procesima odlučivanja, kreiranju akcijskih i strateških planova, te uvođenju inovacija u radu. Dužnost je voditelja usluge uključivati podređene radnike i korisnike u navedene poslove na primjeren način s obzirom na razinu znanja.
1.8. Poslovna i profesionalna tajna
U obavljanju poslova koje mu je povjerio poslodavac svaki radnik CeDePe-a dužan je čuvati poslovnu tajnu.
Radnici ne smiju otkrivati povjerljive poslovne podatke i informacije trećoj osobi pod kojom se podrazumijevaju ne samo osobe izvan CeDePe-a, već i članovi i korisnici kao i ostali radnici koji nisu uključeni u izvršenje radnog zadatka.
Radnici CeDePe-a dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve osobne podatke o drugim radnicima, članovima, partnerima i drugim fizičkim osobama s kojima u tijeku rada dolaze u kontakt.
1.9. Sigurnost u radu
Obveza je radnika Udruge provoditi praksu zaštite sebe, korisnika i vlasništva Udruge u skladu s Pravilnicima, općom praksom i procjenama rizika.

IX. NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA

Članak 9.
(1.) Neprihvatljiva ponašanja su sva ona kojima se u na bilo koji način ruši ugled CeDePe-a kao pružatelj socijalnih usluga, omalovažavaju i kleveću njegovi radnici, volonteri, članovi, korisnicite druge osobe uključene i rad i djelovanje udruge.
(2.) Svaka osoba iz članka 2 mora preuzeti osobnu odgovornost za neprihvatljivo ponašanje.
(3.) Neprihvatljiva ponašanja iz ovog Etičkog kodeksa su:
1. Nedopušteno otkrivanje neobjavljenih podataka drugim radnicima ni bilo kojoj drugoj strani sve dok isti ne budu objavljeni u službenoj formi.
2. Bilo koje javno komentiranje odluka tijela upravljanja u dvosmislenom, pogrdnom, omalovažavajućem ili na bilo koji drugi način omalovažavajućem smislu.
3. Nepoštivanje radnika i članova tijela upravljanja, omalovažavanje njihova rada i stručnosti, od strane bilo koje osobe.
4. Odavanje profesionalne i poslovne tajne od članova tijela upravljanja, članova, korisnika i radnika i ostalih osoba uključenih u poslovni proces CeDePe-a.
5. Razmjena informacija, bilo djelomičnih bilo u cijelosti, koje se smatraju povjerljivim, a odnose se na radnike, udrugu, poslovne procese, operacije, razvoj usluga i istraživanje, kao i intelektualnovlasništvo.
6. Bilo koja vrsta diskriminacije temeljena na osobnom dostojanstvu, autonomiji i individualnosti svakog pojedinca, te na uvažavanju njegove kulture i vrijednosti kao osobe, njegove komunikacije, prava na uvažavanje te prava na različitost.
7. Bilo kakva vrsta komunikacije koja omalovažava radnike, članove tijela upravljanja, negativno prikazuje usluge i djelatnost udruge ili koja nanosi štetu ugledu udruge.
8. Nedopustivo je iskorištavanje invaliditeta od strane članova i korisnika za postizanje osobnih ciljeva bilo koje vrste.
9. Ne tolerira se komentiranje, negativan stav, kao ni davanje prijedloga za poboljšanje usluge, programa ili projekta ukoliko osoba nije uključena u iste.
10. Uskraćivanje bilo kojeg prava od bilo koje osobe članu ili korisniku usluge čija su tjelesna, intelektualna, perceptivna i druga oštećenja izražena u tolikoj mjeri da je očigledno da ne može shvaćati procesesmatra se nejednakim postupanjem i nedopustivo je ponašanje.
11. Obveza je radnika poštovanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te u skladu s time nedopustivo je komentiranje, analiziranje i iznošenje vlastitog mišljenja o profesionalnom području za koje radnik nije stručan.
12. Bilo koji oblik ponašanja koji dovodi do zastrašivanja, ponižavanja, ugrožavanja ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta.

Članak 10.
(1.) Neprihvatljiva ponašanju su i:
1. Diskriminacija
Svaki oblik diskriminacije u pogledu učlanjenja, sudjelovanja, zapošljavanja, napredovanja i sl. temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom ili bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obavezama, godinama, invaliditetu, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju smatra se nedopustivim.

2. Predrasude
Svi koji djeluju u ime CeDePe-a trebaju biti objektivni i ne smiju dopustiti dapredrasude bilo koje vrste utječu na njihovu objektivnost u radnim, edukacijskim, administrativnim, poslovnim i upravljačkim procesima.
Ocjenjivanje rada i profesionalne kompetencije bilo kojega radnika ne smije počivati na kriterijima koji nisu neposredno relevantni za obavljanu djelatnost ili profesionalne obveze.
3. Uznemiravanje
Svaka vrsta uznemiravanja koja ima svoj korijen u jednom od prethodno navedenih temelja smatra se nedopustivom.
Za svrhe ovog Kodeksa uznemiravanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje im za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu života te osobe.
Također je nedopustivo spolno uznemiravanje kao poseban oblik uznemiravanja. Spolno uznemirivanje specifičan jeoblik uznemirivanja koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje drugestrane, a uključuje ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedlogaspolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenješala i opaska koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolnouvredljivoga i uznemirujućega materijala te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenuza određeno djelovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta.
4. Klevetanje i zlostavljanje
Klevetanjem i zlostavljanjem se smatra svaki čin, verbalni, neverbalni ili fizički, pojedinačni ili ponavljan, kao i stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih, neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju.
5. Neovlašteno korištenje medija – Facebook-a
Svako objavljivanje materijala na vlastitom Facebook profilu, bilo pismenog, bilo slikovnog o aktivnostima, programima, projektima, uslugama ili događanjima od strane članova, korisnika, radnika i drugih osoba povezanih s udrugom, a prije objave na službenim stranicama i Facebook profilu CeDePe-a.
Svako objavljivanjekomentara na vlastitom Facebook profilu o CeDePe-u, njegovim radnicima, članovima tijela upravljanja, te svako povezivanje CeDePe-a s političkim, vjerskim, etničkim ili nacionalnim obilježjima.

X. KRŠENJE ODREDBI ETIČKOG KODEKSA

Članak 11.
(1.) Neprihvatljivo ponašanje u CeDePe-u ni pod kojim okolnostima neće se tolerirati, a primjerene mjere, u skladu s pripadajućim aktima, bit će poduzete u najkraćem roku.
(2.) Ponašanje u skladu s načelima Kodeksa osobna je odgovornost svakog člana tijela upravljanja, člana CeDePe-a, korisnika, kao i roditelja i /ili zakonskih zastupnika.
(3.) Ponašanje u skladu s načelima Kodeksa osobna je i profesionalna odgovornost svakog radnika, honorarnog radnika i volontera.
(4.) Osim što su dužni pridržavati se navedenih pravila ponašanja, radnici su obavezni pratiti poštuju li se ona u njihovoj radnoj okolini. U slučaju da radnik primijeti odnose, događaje i situacije koje procjenjuje kao neprihvatljive te proturječne Kodeksu, dužan je o tome obavijestiti svog rukovoditelja.

Članak 12.
(1.) U slučaju nepoštivanja Etičkog kodeksa pokreće se postupak pred Upravnim odborom udruge.
1. Postupak se pokreće pismenim zahtjevom za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa i dostavlja se ovlaštenoj osobi u Glavni ured.
2. Zahtjev za davanjem mišljenja mora biti određen, i mora točno i precizno opisati:
a) načelno pitanje o kojem je riječ, i
b) konkretne okolnosti slučaja i ponašanje za sukladnost s načelima i pravilima Etičkog kodeksa za koje se traži mišljenje.
3. Zahtjev za davanjem mišljenja može sadržavati i zahtjev za postupanjem.
4. Uz zahtjev se mogu podnijeti relevantne isprave i materijal, kao i navodi oodredbama Etičkog kodeksa u vezi s kojima se osobito traži mišljenje.
5. Po primitku pismenog zahtjeva ovlaštena osoba dužna je o istom obavijestiti predsjednika Upravnog odbora.
1. Postupanje Upravnog odbora

Članak 13.
(1.) U povodu zahtjeva iz članka 12., stavak 4., predsjednik Upravnog odbora saziva sjednicu u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.
(2.) Upravni odbor može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatna razjašnjenja i obavijesti. Ako se u zahtjevu traži mišljenje o konkretnom slučaju, ili traže mjere postupanja, Upravni odbor mora zatražiti očitovanje i razjašnjenja od zainteresiranih osoba. Ako podnositelj zahtjeva traži ispitivanje etičnosti ponašanja određene osobe, toj se osobi mora omogućiti pismeno ili usmeno izjašnjavanje o relevantnim navodima i omogućiti joj iznošenje vlastitih argumenata.
(3.) Ako je kršenju odredaba Etičkog kodeksa bila nazočna i treća osoba, od iste se može zatražiti pismeno očitovanje.
(4.) Predsjednik Upravnog odbora može donijeti odluku da sjednici prisustvuju obje zainteresirane strane.
(5.) Na sastanku članovi Upravnog odbora raspravljaju o pitanjima koja supredmet postupka, zauzimaju stajalište o sadržaju mišljenja koje će dati,odredbe o odgovornosti i postupcima, testručnoj tajnici, kao ovlaštenoj osobi daju nalog da na temelju rasprave sastaviti pisani nacrt Odluke o postupanju.
(6.) Članovi Upravnog odbora svoju odluku donose isključivo na temelju navoda i podataka iz zahtjeva, priloga uz zahtjev i dodatnih razjašnjenja i očitovanja podnositelja zahtjeva i drugih osoba.
Članovi Upravnog odbora ne provjeravaju navode izzahtjeva i očitovanja, niti imaju istražne ovlasti utvrđivati činjenice po vlastitojinicijativi. Ako se navodi o činjenicama iz zahtjeva i navodi o činjenicama izočitovanja razlikuju, a o istinitosti spornih tvrdnji ne može se zaključiti izmaterijala koji je podnesen u postupku, Upravni odbor će tu okolnost navesti usvojoj odluci, te se ograničiti na davanje stajališta o načelnom pitanju.
(7.) Ako je u zahtjevu zatraženo mišljenje o sukladnosti određenog ponašanja s izričitonavedenim odredbama Etičkog kodeksa, te ukoliko se traže mjere postupanja, Upravni odbor dužan je svojemišljenje dati o sukladnosti s tim odredbama, no ovlašteno je mišljenje proširiti ina sukladnost ponašanja s drugim načelima i pravilima Etičkog kodeksa.
U skladu s mišljenjem o sukladnosti izreći će se i Odluka o postupanju.
(8.) Mišljenje se dostavlja podnositelju zahtjeva, a Odluka o postupanju osobi na koju se odluka odnosi.
(9.) Mišljenje mora sadržavati sljedeće podatke:
1. opis zahtjeva i pitanja o kojima se raspravljalo,
2. navode o načelima i pravilima etičkog kodeksa koje je u povodu zahtjeva Upravni odbor uzeo u obzir,
3. stajalište Upravnog odbora o tome je li ponašanje opisano u zahtjevu u skladu s Etičkim kodeksom ili ne,
4. razloge za mišljenje povjerenstva,
5. podatak o tome je li mišljenje doneseno jednoglasno ili ne.
(10.) Odluka o postupanju mora sadržavati sljedeće podatke:
1. na što se Odluka odnosi
2. na temelju čega se donosi
3. način na koji je predstavka zaprimljena
4. uzrok izricanja Odluke uz obavezno navođenje dokumenata i njima pripadajućih članaka čije su odredbe prekršene
5. navode o dokumentima i njima pripadajućih članaka koji definiraju status Odluke o postupanju.
2. Teže i lakše povrede

Članak 14.
(1.) Odredbe o kršenju Etičkog kodeksa i neprihvatljivom ponašanju odnose se na članove tijela upravljanja, članove Društva, korisnike, roditelje / skrbnike, radnike i sve druge osobe koje su u poslovnom odnosu s CeDePe-om.
(2.) Kršenje odredbi Etičkog kodeksa može biti lakše i teže.
(3.) Lakšim kršenjem smatra se svako kršenje odredbi Glave 5., Glave 6., glave 7. i njima pripadajući članci i stavci.
(4.) Težim kršenjem smatra se svako kršenje odredbi Glave 8. i njoj pripadajući članci i stavci.

Članak 15.
(1.) Ovisno o težini povrede, za kršenje odredbi Etičkog kodeksaUpravni odbor radnicima može izreći sljedećemjere:
 savjet,
 upozorenje,
 upozorenje pred opomenu,
 opomena,
 upućivanje na edukaciju,
 zahtjev za ispravljanjem učinjene povrede (uključena i naknada štete),
 otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu,
 otkaz ugovora o radu
(2.) Ovisno o težini povrede i imajući na umu da je članstvo u udruzi dobrovoljno, za kršenje odredbi Etičkog kodeksaUpravni odbor članovima Udruge, te članovima upravnih tijela može izreći sljedeće mjere:
 savjet,
 upozorenje,
 opomenu pred isključenje,
 isključenje iz članstva.
(3.) Ovisno o težini povrede, za kršenje odredbi Etičkog kodeksa, Upravni odbor korisnicima, te roditeljima i / ili članovima obitelji može izreći sljedeće mjere:
 savjet,
 upozorenje,
 upućivanje na edukaciju,
 opomenu,
 isključivanje iz usluge sukladno Pravilniku o pružanju socijalnih usluga.
(4.) Odluku o mjeri koja će se izreći i samu mjeru potrebno je izreći najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijave o kršenju Etičkog poslovanja.
Ista se u pisanom obliku dostavlja onome na koda se odnosi i to članovima, korisnicima i roditeljima na kućnu adresu, a radnicima na radnom mjestu, osim savjeta koji može biti izrečen i usmeno.

XI. OSTALE ODREDBE

Članak 16.
(1.) Sva tijela CeDePe-a dužna su brinuti se za ostvarenje i unapređenje etičkih standarda u Društvu, kao i za provedbu Etičkog kodeksa zajedno sa svima koji djeluju u ime CeDePe-a, a navedeni su u članku 2.
(2.) Upravni odbor ovlašten je autonomno tumačiti odredbe Etičkog kodeksa i primjenjivati ih prema vlastitoj savjesti, u duhu njegovih vrijednosti.
(3.) Svi ostali dužni su u konkretnim slučajevima ili u svezi s načelnim pitanjima tumačenja i primjene Etičkog kodeksa zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

Članak 17.
Svaki član, korisnik, roditelj/zastupnik, član tijela upravljanja i radnik Udruge, prihvaćajući navedene obveze kao minimum pravila, prihvaća i obvezu njihovog pridržavanja.

Članak 18.
Izuzetak od odredbi članka 17. jest prihvaćanje obveza Etičkog kodeksa koji se donosi na nacionalnoj razini za potrebe provedbe određenog projekta ili programa, te se isti smatra relevantnim.

Članak 19.
(1.) Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom odnošenja.
(2.) Etički kodeks donesen na nacionalnoj razini stupa na snagu danom donošenja.

Izradila Stručna služba udruge CeDePe Zagreb